Fagskolegrad i eldrehelse

Vi har åpnet en ny runde med innsøking til vår modulbaserte fagskolegrad i eldrehelse. SØK HER

Skoleåret 2024/2025

  • Miljøbehandling i praksis (uke 35)
  • Palliasjon (uke 35)
  • Geriatrisk sykepleie (uke 47)
  • Demens og utfordrende atferd (uke 47)
  • Personsentrert omsorg, relasjon og kommunikasjon (uke 9-2025)
  • Kvalitetsutvikling og forbedringsarbeid (uke 9-2025)

De ulike modulene tilbys til helsefagarbeidere/hjelpepleiere/omsorgsarbeidere som jobber i den kommunale helse- og omsorgstjenesten eller i spesialisthelsetjenesten i Telemark eller Vestfold fylke. Ansatte fra Midt-Telemark og Notodden som søker vil bli prioritert, da de to kommunene er samarbeidsparter i prosjektet. Studenter som allerede har gjennomført og bestått enkeltmoduler vil også bli prioritert.

Om fagskolegraden i eldrehelse

Utdanningen er modulbasert og fleksibel. Du velger selv hvor mange moduler du ønsker å gjennomføre, og i hvilken rekkefølge du tar dem.

Hver modul vil være nettbasert med enkelte fysiske samlinger. Alle modulene er vektet til 10 studiepoeng. For å få en fagskolegrad i eldrehelse må du ha 3 valgfrie og 3 obligatoriske moduler. Det er til nå utviklet 3 obligatoriske og 5 valgfrie moduler. 

Fagskolen Aldring og helse har i samarbeid med Fagskolen Vestfold og Telemark tatt initiativ til en desentralisert, fleksibel og modulbasert utdanning innen eldrehelse. Dette er et prosjekt som utvikles i samarbeid med Notodden og Midt-Telemark kommuner i perioden 2023 – 2026.

Innsøking skoleåret 2024/2025  

Når du søker opptak til utdanningen ber vi deg om å velge hvilke moduler du vil gjennomføre skoleåret 2024/2025. Her kan du velge hvilke moduler du skal fullføre gjennom skoleåret, og antallet moduler du vil ta. Om du kun ønsker en spesifikk modul får du anledning til å oppgi denne i søknadsskjemaet. 

Moduler med oppstart høsten 2024

Miljøbehandling i praksis (oppstart uke 35 2024)

Utdanningsmodulen skal utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk forståelse som tar initiativ til å kartlegge, planlegge, iverksette og evaluere miljøtiltak i samarbeid med pasienter, andre yrkesgrupper og eventuelt pårørende og frivillige. 

Undervisning en fast ukedag i perioden (uke 35 – uke 46) (Høstferie uke 41). 

Det er 8 nettbaserte samlinger fra kl. 12.30-14.30.

Det legges opp til to fysiske samlingsdager på Notodden, Haugmotun omsorgssenter fra kl.09-15

Palliasjon (oppstart uke 35 2024) 

  • Utdanningsmodulen skal utdanne yrkesutøvere som tar initiativ til å utføre lindrende pleie og omsorg til eldre.
  • Studenten skal utvikle sin personlige og faglige kompetanse i omsorgen til eldre pasienter i palliativ fase og eventuelt deres pårørende. Studenten skal kunne tilrettelegge for livskvalitet og en verdig død.
  • Undervisning en fast ukedag i perioden (uke 35 – uke 46) (Høstferie uke 41). Det er 8 nettbaserte samlinger fra kl. 12.30-14.30. Det legges opp til to fysiske samlingsdager i Midt-Telemark kommune fra kl 09-15

Geriatrisk sykepleie (oppstart uke 47 2024)

Utdanningsmodulen skal utvikle studentens kompetanse til å observere og vurdere eldre pasienters helse og funksjon og kunne iverksette og evaluere aktuelle tiltak i et tverrfaglig samarbeid. Studenten vil få økt kunnskap om kjennetegn ved den geriatriske pasienten når det gjelder skrøpelighet, komorbiditet (samsykelighet), funksjonssvikt og polyfarmasi (bruk av flere legemidler samtidig). I tillegg vil studenten få kompetanse innenfor områdene: ernæring og væskebalanse, munnhelse, eliminasjon, aktivitet, søvn og hvile og smertelindring. 

Undervisning en fast ukedag i perioden (uke 47 – 50 + uke 2 – 8) (Juleferie uke 51, 52 og 1). 

Det er 7 nettbaserte samlinger fra kl. 12.30-14.30.

Det legges opp til tre fysiske samlingsdager i Notodden, Haugmotun omsorgssenter fra kl.09-15

Demens og utfordrende atferd (oppstart uke 47 2024)

Utdanningsmodulen skal utdanne yrkesutøvere som forstår konsekvensene av demenssykdommene. Studenten skal få kompetanse i å kartlegge, forebygge, behandle utfordrende adferd og bidra i arbeidet med å gi personer med demens god personsentrert omsorg. 

Undervisning en fast ukedag i perioden (uke 47 – 50 + uke 2 – 8) (Juleferie uke 51, 52 og 1). 

Det er 7 nettbaserte samlinger fra kl. 12.30-14.30.

Det legges opp til tre fysiske samlingsdager i Midt-Telemark kommune fra kl.09-15

Personsentrert omsorg, relasjon og kommunikasjon (oppstart uke 9 2025)

Utdanningsmodulen skal gjøre studenten i stand til å gi personsentrert omsorg i praksis gjennom bruk av et tydelig verdigrunnlag, individuell tilnærming, forståelse av personens perspektiv og et tilrettelagt sosialt miljø i råd med VIPS-rammeverket. Det blir vektlagt betydningen av en god relasjon, tilpasset kommunikasjon og samhandling. Studenten skal gjennom utdanningen utvikle sin personlige og faglige kompetanse slik at de kan identifisere, planlegge, utføre og evaluere personsentrert omsorg til eldre.  

Undervisning en fast ukedag i perioden (uke 9 – 21) (Påskeferie uke 16). 

Det er 7 nettbaserte samlinger fra kl. 12.30-14.30.

Det legges opp til tre fysiske samlingsdager i Midt-Telemark kommune fra kl.09-15

Kvalitetsutvikling og forbedringsarbeid (avsluttende modul) (oppstart uke 9 2025)

Utdanningsmodulen skal gi studenten forståelse for hva kvalitet og kompetanse i helse- og omsorgstjenesten til eldre betyr for den eldre pasienten, de pårørende og samfunnet. Modulen skal også gi studenten kunnskap og erfaring med kvalitetsforbedring på egen arbeidsplass ved å forberede, planlegge, gjennomføre og evaluere et forbedringsarbeid innenfor et avgrenset område. 

Forbedringsarbeidet går ut på å identifisere mulige områder for forbedring på arbeidsplassen, knyttet til kollegaer, organisering av arbeidet, en eller flere pasienter eller pårørende. Studenten skal i samarbeid med leder, veileder og faglærer velge et område/tema for forbedringsarbeidet og utarbeide en problemstilling de skal jobbe ut fra. Studenten vil få veiledning på arbeidsplassen og av faglærer.

Studenten må ha gjennomført og bestått de to andre obligatoriske modulene og minst tre av de valgbare modulene beskrevet i studieplan for eldrehelseutdanningen for å kunne gjennomføre denne avsluttende modulen som fører fram til en fagskolegrad i eldrehelse. Det er nødvendig fordi studenten i den avsluttende modulen må bygge på læringsutbyttet fra de fem foregående modulene, og anvende den samlede kompetansen i forbedringsarbeidet. 

Gjennomføring av forbedringsarbeid, innlevering av prosjektoppgave og gjennomføring av muntlig høring (uke 9 – 21) (Påskeferie uke 16). 

For denne avsluttende modulen, kvalitetsutvikling og forbedringsarbeid, som består av en skriftlig innlevering og en muntlig høring, gis det gradert karakter fra A til F. 

Det er 2 nettbaserte samlinger fra kl. 12.30-14.30.

Det legges opp til to fysiske samlingsdager i Notodden, Haugmotun omsorgssenter fra kl.09-15