Innvirkning av dagaktivitetstilbud på livskvalitet for personer med demens

Deltakerne som hadde dagaktivitetstilbud skåret høyere på selvrapportert livskvalitet enn de som ikke hadde et slikt tilbud.