Innvirkning av dagaktivitetstilbud på livskvalitet for personer med demens - Nasjonalt senter for aldring og helse

Innvirkning av dagaktivitetstilbud på livskvalitet for personer med demens

Deltakerne som hadde dagaktivitetstilbud skåret høyere på selvrapportert livskvalitet enn de som ikke hadde et slikt tilbud.