Avsluttet prosjekt

Effekter og kostnader ved tilrettelagte dagaktivitetstilbud for personer med demens

Effekter og kostnader ved tilrettelagte dagaktivitetstilbud for personer med demens

Dagaktivitetstilbud tilrettelagt for personer med demens forventes å utsette behovet for sykehjemsplass og medvirke til økt livskvalitet så vel for personer med demens som deres pårørende. Helse- og omsorgsdepartementet har derfor bevilget øremerkede midler til etablering av denne typen dagaktivitetstilbud i kommunene. Det er begrenset kunnskap om effekten av slike dagaktivitetstilbud for personer med demens.
22.01.2018