Hvordan er det å være nær omsorgsperson til ektefeller med nedsatt funksjonsevne? - Aldring og helse

Hvordan er det å være nær omsorgsperson til ektefeller med nedsatt funksjonsevne?

Ektefeller blir ofte ansvarlige for å håndtere medisinsk eller praktisk hjelp når den de er gift med får nedsatt funksjonsevne i høyere alder. En ny studie viser at det kan være både positivt og negativt å ha ansvar for pleie for en partner med nedsatt funksjonsevne.

Tidligere studier har vist at det kan være en psykisk påkjenning for omsorgspersoner å ha kontakt med helsevesenet og være ansvarlig for håndtering av medisinering samtidig, men også at det å være nær omsorgsperson til en ektefelle med nedsatt funksjonsevne i alderdommen kan være givende. En får mer kontakt, samtidig som at den som utfører hjelpen føler seg anerkjent.

En ny amerikansk studie undersøkte 351 ektepar over 65 år, som i gjennomsnitt hadde vært gift i 42 år. Forskerne ønsket å studere om ektefellene opplevde noen utfordringer ved å gjøre medisinske og pleie- og omsorgsoppgaver, eller om de opplevde noen gleder eller positive effekter ved å gjøre disse oppgavene for ektefellen sin.

Gjennom spørreskjemaer fikk ektefellene spørsmål om de hadde ansvar for å avtale legetimer, gjennomgå medisiner, eller om de hadde ansvar for medisinske oppgaver som å rense sår eller sette sprøyter. De som utførte slik hjelp, fikk et eget spørreskjema for å rapportere om de opplevde noen vanskeligheter med å utføre oppgavene. Opplevelsen ble rangert på en fempunkts-skala fra litt vanskelig til veldig vanskelig. Samtidig spurte forskerne hvor enig de var i utsagn om grad av opplevd glede ved å utføre ulike oppgaver for ektefellen sin.

I analysene ble det kontrollert for kjønn, alder, utdanningsnivå og hvordan ektefellene vurderte eget funksjonsnivå. Det ble også kontrollert for ektefellens kroniske sykdommer, hvordan de vurderte egen selvfølelse og sosial støtte, samt funksjonsnivået hos den som ble hjulpet.

Studien viste at ektefellene som hadde mer kontakt med helsevesenet hadde større emosjonelle problemer med å hjelpe, mens ektefellene som hadde flere oppgaver knyttet til medisinske oppgaver, som å bistå med medisinering, opplevde positive effekter. Alder hadde ingen innvirkning i denne studien. Kvinner og de med lavest utdanning opplevde større vanskeligheter med medisinske oppgaver enn menn og personer med høyere utdanning.

Studien viser at det kan være frustrerende å håndtere mye kontakt med helsevesenet, samtidig som det å hjelpe med oppgaver også kan oppleves som meningsfullt for ektefellene.

Studien har et lite utvalg og er et tverrsnitt av populasjonen, og kan dermed ikke si noe om årsakssammenhengene.

Referanse

Polenick, C. A., Leggett, A. N., & Kales, H. C. (2017). Medical Care Activities among Spouses of Older Adults with Functional Disability: Implications for Caregiving Difficulties and Gains. The American Journal of Geriatric Psychiatry.