Hjemmeboende eldre og deres pårørende i koronaens tid

Eldre er spesielt utsatt for alvorlig sykdom av koronaviruset, særlig fordi mange av dem har flere sykdommer. Mange eldre bor alene, og er avhengig av hjelp og støtte fra kommunen og sine pårørende. Personer med demens kan også være særlig utsatt, fordi de kanskje ikke forstår og klarer å etterleve rådene og påbudene fra myndighetene. Disse faktorene kan påvirke hverandre negativt, slik at enkelte eldre blir særlig sårbare i denne situasjonen.

Tjenestene stenger ned eller fungerer på andre måter

Noen tjenester til eldre er stengt eller har endret seg nå. Dette er gjort for å beskytte sårbare eldre mot smitte, men skaper samtidig vanskelige situasjoner. Dagaktivitetstilbud er stengt, og det gjør at personer med demens som bor alene får færre timer med tilsyn og meningsfulle aktiviteter enn tidligere. Det daglige måltidet på dagaktivitetstilbudet blir også borte. Vi har laget en egen side for dere som trenger aktiviteter i hverdagen.

Aldring og helse vil framover hente inn og videreformidle alle gode, kreative ideer for å mestre situasjonen, både for pårørende og tjeneste, skriver Kari Midtbø Kristiansen.

Pårørende som har hatt dagaktivitetstilbudet som et kjærkomment pusterom, får større omsorgsoppgaver, lite tid til hvile og mulighet til å handle og gjøre andre nødvendige ærender. Det er derfor viktig at tjenestene som er stengt ned er kreative for å nå ut til sine brukere på andre måter.

Både brukere og pårørende har behov for jevnlig oppfølging i en ekstremt krevende situasjon. Vi oppfordrer derfor til hyppig telefonkontakt, bruk av videosamtaler og helst hjemmebesøk. Kanskje kan ansatte i dagaktivitetstilbudene ta med sine brukere på tur ut en og en? For brukere som bor alene, oppfordrer vi også ansatte i tjenestene til å holde hyppig kontakt med de pårørende, slik at de kan få støtte og informasjon i en vanskelig tid.

Det er derfor viktig at tjenestene som er stengt ned er kreative, for å nå ut til sine brukere på andre måter.

Pårørende som må overta omsorgsoppgaver

Pårørende som i disse tider må overta omsorgsoppgaver opplever usikkerhet og har mange spørsmål. Det er fullt forståelig. De har behov for økt kompetanse om pleie og omsorg, og i tillegg er det bekymringer rundt risiko for smitte. Aldring og helse foreslår kompetansehevende tiltak på våre sider om koronaviruset.

For mange vil omsorgsoppgavene i første rekke handle om få et utvidet ansvar for den daglige omsorgen og oppfølgingen. For dem anbefaler vi «Dette må jeg kunne», både heftet og powerpointpresentasjonen. Det er laget tilsvarende materiell til dem som skal gi omsorg til personer med utviklingshemning, både med hefte og presentasjon.

Når tjenesten reduseres, kan det være krevende å leve tett på hverandre, både for den som trenger pleie og omsorg og for pårørende. Det kan gå på humør og tålmodighet løs. Det er derfor viktig å be om hjelp hvis situasjonen ikke er til å mestre, for eksempel ved å ringe Vern for eldre 800 30 196 eller andre hjelpetelefoner.

Helsedirektoratet har kommet med en anbefaling om kommunens ansvar for forsvarlige tjenester til hjemmeboende og deres pårørende.

Skulle det oppstå symptomer som ikke har vært der tidligere, bør det være lav terskel for å kontakte fastlegen, gjerne på videokonsultasjon

Hvordan kan du som pårørende forholde deg til dilemmaet mellom å følge opp dine eldre familiemedlemmer og å beskytte dem mot smitte?

Vi er alle enige om at de eldre må beskyttes mot smitte så langt som mulig, men friske pårørende kan fortsatt gå på besøk til sine eldre familiemedlemmer. I stedet for at hele familien besøker etter tur, så kan man velge ut en til to personer, som tar ansvaret i denne perioden. Vår oppfordring er å holde tett kontakt med de tjenestene dere normalt ville forholdt dere til i kommunen, og i dialog med dem bli enige om hva som er riktig å gjøre.

Hvis dere blir enige om at det er viktig at dere går på besøk og bidrar i omsorgen, er det ekstra viktig å ta nødvendige forhåndsregler, for å forebygge smitte gjennom hyppig og korrekt håndvask. Har du ikke tilgang vil vann og såpe, så benytt håndsprit.

Mange kommuner oppretter i disse dager egne koronatelefoner og koronapoliklinikker. Ta eventuelt kontakt med dem for å avklare hva du bør gjøre. De vil også kunne gi svar på om du bør prioriteres for testing hvis du er i tvil om egen situasjon. Skulle det komme anbefalinger og informasjon om dette fra sentrale myndigheter, vil vi jevnlig oppdatere våre nettsider med dette. Det er gitt spesielle råd til eldre og deres pårørende.

Hva hvis den du yter omsorg for blir syk?

Hvis du er pårørende til en som har blitt syk, ber vi deg være oppmerksom på at COVID-19 kan opptre annerledes hos eldre enn hos andre grupper. Du bør være spesielt oppmerksom på ulike former for akutt funksjonstap og redusert evne til å greie seg selv.

Det har kommet beskrivelser av at symptomer som økt falltendens, nyoppstått forvirring eller forvirring som brått har blitt verre kan være de første symptomene på COVID-19 hos sårbare eldre. Det er derfor nødvendig med hyppig kontakt og observasjon av eldre i denne perioden.

Skulle det oppstå symptomer som ikke har vært der tidligere, bør det være lav terskel for å kontakte fastlegen, gjerne på videokonsultasjon. Du kan også ringe legevakten på 116 117.

Er det store og brå endringer i tilstand og funksjon, bør man ringe 113. Det har også vært rapport at sårbare eldre kan ha en raskere utvikling av symptomene med tungpustethet. Dette forsterker behovet for hyppige tilsyn, både fra pårørende og fra helse- og omsorgstjenestene i kommunen. Dette vil være spesielt viktig for aleneboende eldre, og dem med demens som ikke selv er i stand til å ta kontakt når situasjonen endrer seg.

Personer med demens som bor hjemme

Personer med demens som bor hjemme, både med pårørende og alene, er særlig sårbare i denne situasjonen. Personer med demens har behov for trygge og kjente omgivelser. Slik det er nå, kan verden oppleves ugjenkjennelig. Både nyheter, gatebilde og tjenester er preget av den akutte situasjonen. Bilder av personer med visir, munnbind og fullt smittevernutstyr preger nyhetene. I gatene er det nesten tomt, og også der kan man se personer med munnbind og hansker. Alt dette kan virke fremmedgjørende og skremmende.

Det kan være ekstra vanskelig for dem som bor alene. Personer med demens er ikke alltid i stand til å forstå og etterleve myndighetenes råd og påbud. De kan derfor utsette seg selv for smitte og også uforvarende utsette andre for smitte ved for eksempel å forlate hjemmet. Dette skjer samtidig som tjenestene er redusert. Det er viktig at tjenester og pårørende sammen finner de beste løsningene her. Personer med demens har fortsatt krav på forsvarlige helsetjenester, og pårørende bør fortsatt følge opp sine. Er du bekymret for om du selv er syk, så avtal med noen andre i familien om at de overtar oppfølgingen.

Foreløpig har vi ikke svar og gode løsninger på alle de vanskelige situasjonene vi blir satt i av denne uvirkelige situasjonen vi plutselig har havnet i. Men det er mer enn noen gang viktig at vi tar vare på hverandre og holder kontakten. Vi må hjelpe hverandre og ta vare på de mest sårbare blant oss.

Aldring og helse vil framover hente inn og videreformidle alle gode, kreative ideer for å mestre situasjonen, både for pårørende og tjenester. Vi vil også sørge for at alle relevante lenker til myndighetenes råd og tiltak er tilgjengelige på våre sider. Om en stund vil vi igjen få mulighet til å gi hverandre en god klem, men inntil da tar vi sammen ansvar for at dette skal gå så bra som mulig, for alle.

For ansatte: Kompetanse på smittevern

Har du som ansatt behov for å lære mer om smittevern og bruk av beskyttelsesutstyr, har vi samlet noen nyttige e-læringer på siden Kompetansehevende tiltak ved koronautbrudd .

Helsedirektoratet har kommet med en anbefaling om tiltak for å redusere smitterisiko for personer med demenssykdom som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester: Smittevern for pasienter.

De har også publisert en anbefaling om tiltak for å redusere smitterisiko for personer med utviklingshemning som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester: Smittevern for personer med utviklingshemning

Kari Midtbø Kristiansen, Daglig leder, Nasjonalt senter for aldring og helse