Kompetansehevende tiltak - Nasjonalt senter for aldring og helse

Kompetansehevende tiltak

Aldring og helse samler her en oversikt over aktuelle tiltak som kan bidra til kompetanseheving hos helsepersonell og andre som yter helse- og omsorgstjenester til eldre i forbindelse med koronaviruset.

Grunnleggende kunnskap

Palliasjon ved covid-19 i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Aldring og helse har på oppdrag fra Helsedirektoratet laget et e-læringskurs i palliasjon ved covid-19 for helsefagarbeidere, sykepleiere og leger som jobber i kommunehelsetjenesten.

Kurset skal bidra til at du, sammen med annet helsepersonell, kan gi lindrende omsorg, pleie og behandling av høy kvalitet til covid-19-syke der du jobber.

Mer informasjon og lenke til kurset

Rask oppdatering og opplæring av ansatte i kommunal helse- og omsorgstjeneste

I en situasjon med store utfordringer og omveltninger er det behov for rask oppdatering og opplæring av ansatte. Hvilken kompetanse det er behov for, vil avhenge av hvordan pandemien utvikler seg.

Her finner du opplæringsressursene

E-læring: Klinisk observasjonskompetanse – Grunnleggende ferdigheter

Denne digitale læringsressursen er laget for å være lett tilgjengelig, og som et supplement eller forberedelse til oppmøtebasert undervisning og praktisk ferdighetstrening innen klinisk observasjonskompetanse. Læringsressursen kan brukes til egen oppdatering, til gjennomgang på felles faglunsjer eller i små grupper som kollegaveiledning på arbeidsplassen.

E-læring: Klinisk observasjonskompetanse

Smittevern

E-læring om smittevern

Gode rutiner og riktig bruk av smittevernsutstyr er essensielle for å hindre spredningen av koronaviruset.

Håndhygiene

God håndhygiene er viktig for faglig forsvarlig praksis. Når infeksjoner oppstår som følge av kontakt med helsetjenesten er det et alvorlig problem.

Håndhygiene er det mest effektive enkelttiltaket du kan iverksette i bekjempelsen av infeksjoner.

E-læring: Håndhygiene

Basale smittevernrutiner

Basale smittevernrutiner er en forutsetning for et effektivt smittevern. Kompetansebroens kurs er basert på at hud, slimhinner, kroppsvæsker og felles kontaktpunkter kan inneholde eller være kontaminert med smittestoffer.

E-læring: Basale smittevernrutiner

Smitteisolering

Målet med dette kurset er å øke din kunnskap om smitteisolering. Målgruppen er helsepersonell som kommer i kontakt med pasienter som er smitteisolert.

Før dette kurset bør du ha gjennomført e-læringskursene i håndhygiene og basale smittevernrutiner.

E-læring: Smitteisolering

Kurs i smittevern

Vil du lære mer om smittevern? OsloMet har utviklet dette e-læringskurset om håndhygiene og smittevernrutiner. Kurset består av filmsnutter, e-læringskurs og en kunnskapstest.

Ta kurs om smittevern ved OsloMet

Smittevern på sykehjem
Medarbeidere og leder ved Grimtunet omsorgssenter i Kristiansand kommune har produsert denne filmen om smittevern i sykehjem. De oppfordrer personell ved andre sykehjem til å se filmen, reflektere over innholdet og vurdere smittevern på egen arbeidsplass.

Bruk av personlig beskyttelsesutstyr i primærhelsetjenesten

Folkehelseinstituttet publiserte den femte mars ut en presentasjon om bruk av personlig beskyttelsesutstyr i primærhelsetjenesten, ved kontakt med personer med bekreftet eller mistenkt smittet med covid-19 (koronavirus).

Bruk av personlig beskyttelsesutstyr i primærhelsetjenesten

Behandling av covid-19

Prosedyrer og ressurser fra utviklingssentrene

På utviklingssenter.no finner du prosedyrer og ressurser knyttet til koronaviruset, utviklet av utviklingssentrene i samarbeid med kommunene.

Prosedyrer og ressurser fra utviklingssentrene

Undervisningsfilm om dyspné
Dette er en undervisningsfilm som tar utgangspunkt i behandling av dyspné til pasient ved sykehjem som er smittet med covid-19. Filmen er utviklet av intensivsykepleierne Elsa C. Irgens og Aina Kolle ved Verdighetsenteret.

Nettkurs i respirasjonsstøttende behandling

I forbindelse med Covid-19 pandemien har Lovisenberg diakonale høgskole laget et nettkurs om respirasjonsstøttende behandling, i samarbeid med Akuttklinikken ved Oslo universitetssykehus. Kurseter tilgjengelig for alle.

Gå til kurset

Råd om behandling av delirium ved Covid-19

Delirium, akutt forvirring, rammer mange med alvorlige sykdommer, også covid-19. Særlig er eldre og personer med kognitiv svikt utsatt.

Råd om behandling av delirium ved covid-19

Palliasjon ved covid-19

Palliasjon til covid-19-pasienter

I samarbeid med Palliativt senter og Avdeling for kompetanse og utdanning ved Ahus har Kompetansebroen nå publisert både en film og en podkastepisode om palliasjon til covid-19 pasienter.

Palliasjon til Covid-19-pasienter

Undervisningsfilm om medikamentell lindring i terminalfase

Intensivsykepleierne Elsa C. Irgens og Aina Kolle ved Verdighetsenteret har utviklet undervisningsfilmer om korona. Filmene er for deg som jobber ved et sykehjem i Norge.

Undervisningsfilm om medikamentell lindring i terminalfase

Anbefalt e-læring om lindrende behandling

Aldring og helses e-læring om palliasjon og demens består av tre moduler. Deltakerne får gjennom disse grunnleggende kunnskap om palliativ behandling, omsorg og pleie av personer med demens.

Palliasjon og demens for sykepleiere og helsefagarbeidere

E-læring om palliasjon og demens for leger