Vi ser at du bruker nettleseren Internet Explorer

Dette nettstedet er ikke tilpasset denne eldre nettleseren, som ikke har støtte for nyere funksjonalitet. Din opplevelse av aldringoghelse.no vil derfor bli forringet.

Vi anbefaler at du benytter en annen, moderne og oppdatert nettleser som for eksempel Google Crome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge.

Har du ikke mulighet til å bruke en annen nettleser kan du gå videre til våre mest besøkte sider ved hjelp av lenkene under:

Jeg forstår at min opplevelse av aldringoghelse.no ikke vil være optimal, men vil likevel fortsette å bruke Internet Explorer.

AdobeStock_247814237.jpeg

Kompetansehevende tiltak

Aldring og helse samler her en oversikt over aktuelle tiltak som kan bidra til kompetanseheving hos helsepersonell og andre som yter helse- og omsorgstjenester til eldre i forbindelse med koronaviruset.

Grunnleggende kunnskap

Lynkurs

Våre lynkurs er korte innføringer i grunnlegende konsepter innen pleie og omsorg, palliasjon og delirium. Passer for alle som hobber med eldre og kan brukes til oppfriskning av gamle kunnskaper, så vel som et første møte med fagfeltet.

Lynkurs i pleie og omsorg

I disse dager er det mange ufaglærte som får arbeid i helsevesenet. Denne siden inneholder en kort innføring i det aller viktigste du må kunne som helsearbeider. Siden bygger på del 1 og 2 av heftet Dette må jeg kunne, og kan fungere som en primer, så du vet hva du kan vente deg å lære mer om.
Lynkurs i pleie og omsorg

Lynkurs i palliasjon

En kort innføring i palliasjon for deg som jobber med eldre, for eksempel på et sykehjem. Eldre personer, spesielt de som har sykdommer fra før, står i fare for å bli livstruende syke hvis de smittes av koronaviruset. Derfor er det viktig at du kjenner til god, lindrende behandling for personer med covid-19.
Lynkurs i palliasjon

Lynkurs i delirium

En kort innføring i delirium: hva det er, hvordan det kan oppdages og behandles, og hva det kan være viktig å tenke på når en pasient med covid-19 får delirium.
Lynkurs i delirium

Dette må jeg kunne – for vikarer og ufaglærte

En kort og intensiv opplæringsmodell som er utviklet for å kunne være en del av kommunenes opplæringstilbud til nyansatte, vikarer, støttekontakter og andre med kortere ansettelsesforhold uten helse- eller sosialfaglig utdanning. Det ene heftet er tiltenkt ansatte i helse- og omsorgstjenesten, mens det neste er for tjenesteyting til personer med utviklingshemming.
Dette må jeg kunne: Introduksjon til helse- og omsorgsarbeid (gratis pdf til nedlasting) og presentasjoner (ppt) (ppt)
Dette må jeg kunne: Gode tjenester til personer med utviklingshemming (gratis pdf til nedlasting) og presentasjonertil denne (ppt)

Dette må jeg kunne er nå også tilgjengelig som e-læring. Du finner mer informasjon og lenker til kursene her.

Rask oppdatering og opplæring av ansatte i kommunal helse- og omsorgstjeneste

I en situasjon med store utfordringer og omveltninger er det behov for rask oppdatering og opplæring av ansatte. Hvilken kompetanse det er behov for, vil avhenge av hvordan pandemien utvikler seg. Det skriver Helsedirektoratet på sine nettsider.
Her finner du opplæringsressursene

E-læring: Klinisk observasjonskompetanse – Grunnleggende ferdigheter

Denne digitale læringsressursen er laget for å være lett tilgjengelig, og som et supplement eller forberedelse til oppmøtebasert undervisning og praktisk ferdighetstrening innen klinisk observasjonskompetanse. Læringsressursen kan brukes til egen oppdatering, til gjennomgang på felles faglunsjer eller  i små grupper som kollegaveiledning på arbeidsplassen.
E-læring: Klinisk observasjonskompetanse

Smittevern

fhi_håndvask.webp
E-læring om smittevern

Gode rutiner og riktig bruk av smittevernsutstyr er essensielle for å hindre spredningen av koronaviruset.

Håndhygiene

God håndhygiene er viktig for faglig forsvarlig praksis. Når infeksjoner oppstår som følge av kontakt med helsetjenesten er det et alvorlig problem.

Håndhygiene er det mest effektive enkelttiltaket du kan iverksette i bekjempelsen av infeksjoner.
E-læring: Håndhygiene

Basale smittevernrutiner

Basale smittevernrutiner er en forutsetning for et effektivt smittevern. Kompetansebroens kurs er basert på at hud, slimhinner, kroppsvæsker og felles kontaktpunkter kan inneholde eller være kontaminert med smittestoffer.
E-læring: Basale smittevernrutiner

Smitteisolering

Målet med dette kurset er å øke din kunnskap om smitteisolering.

Målgruppen er helsepersonell som kommer i kontakt med pasienter som er smitteisolert.

Før dette kurset bør du ha gjennomført e-læringskursene i håndhygiene og basale smittevernrutiner.
E-læring: Smitteisolering

Kurs i smittevern

Vil du lære mer om smittevern? OsloMet har utviklet dette e-læringskurset om håndhygiene og smittevernrutiner. Kurset består av filmsnutter, e-læringskurs og en kunnskapstest.
Ta kurs om smittevern ved OsloMet

Smittevern på sykehjem

Medarbeidere og leder ved Grimtunet omsorgssenter i Kristiansand kommune har produsert denne filmen om smittevern i sykehjem. De oppfordrer personell ved andre sykehjem til å se filmen, reflektere over innholdet og vurdere smittevern på egen arbeidsplass.

Bruk av personlig beskyttelsesutstyr i primærhelsetjenesten

Folkehelseinstituttet publiserte den femte mars ut en presentasjon om bruk av personlig beskyttelsesutstyr i primærhelsetjenesten, ved kontakt med personer med bekreftet eller mistenkt smittet med covid-19 (koronavirus).
Bruk av personlig beskyttelsesutstyr i primærhelsetjenesten

Behandling av Covid-19

Prosedyrer og ressurser fra utviklingssentrene

På utviklingssenter.no finner du prosedyrer og ressurser knyttet til koronaviruset, utviklet av utviklingssentrene i samarbeid med kommunene.
Prosedyrer og ressurser fra utviklingssentrene

Nettkurs i respirasjonsstøttende behandling - Covid-19

I forbindelse med Covid-19 pandemien har Lovisenberg diakonale høgskole laget et nettkurs om respirasjonsstøttende behandling, i samarbeid med Akuttklinikken ved Oslo universitetssykehus. Kurseter tilgjengelig for alle.
Til kurset

Råd om behandling av delirium ved Covid-19

Delirium, akutt forvirring, rammer mange med alvorlige sykdommer, også covid-19. Særlig er eldre og personer med kognitiv svikt utsatt.
Råd om behandling av delirium ved covid-19

Undervisningsfilm om dyspné

Dette er en undervisningsfilm som tar utgangspunkt i behandling av dyspné til pasient ved sykehjem som er smittet med covid-19. Filmen er utviklet av intensivsykepleierne Elsa C. Irgens og Aina Kolle ved Verdighetsenteret.

Personsentrert omsorg og miljøbehandling

Personsentrert omsorg og miljøbehandling

For personer med demens kan det være krevende å forholde seg til den pågående koronaepidemien. Verden kan oppleves fremmed, de kan ha utfordringer med å forstå og forholde seg til informasjon som blir gitt, og besøksforbudet i sykehjem gjør at viktige nærpersoner ikke lenger kommer på besøk. Dette kan føre til økte atferdsmessige og psykiske symptomer. Det er mer enn noen gang viktig med kunnskap om personsentrert omsorg og miljøbehandling. Her er snarveier til økt kompetanse:

right-arrow-icon.svg
Om personsentrerte omsorg

Personsentrert omsorg er en omsorgsfilosofi som handler om å ta hensyn til hvordan en person opplever sin situasjon og verden rundt seg. Omsorgen skal tilrettelegges slik at personens perspektiv på situasjonen blir ivaretatt.

Les mer om personsentrert omsorg

right-arrow-icon.svg
Miljøbehandling

Miljøbehandling er behandling og oppfølging uten bruk av medisiner. For personer med demens handler dette om å legge til rette for at de fortsatt kan bruke ressursene sine og leve aktive liv. Miljøbehandling kan også bidra til å forebygge symptomer ved demens.

Les mer om miljøbehandling

right-arrow-icon.svg
Demenssykdommene

Demens er et samlebegrep på flere kroniske sykdommer som rammer hjernen.

Les mer om demenssykdommene

right-arrow-icon.svg
Strukturert miljøbehandling i demensomsorgen

Personsentrert omsorg - fra teori til praksis

Forelesning ved Irene Mari Røen, phd, leder ved USHT, Hedmark

Samtaleguide når hukommelsen svikter

Dette er en samtaleguide som helse- og omsorgspersonell kan bruke i samtaler med personen med demens og eventuelt pårørende. Samtaleguiden inneholder tre hovedtemaer: Hva liker jeg å gjøre?, Hvem er jeg? og Hvem har jeg i mitt nettverk?

Hensikten med samtalene er å bli kjent med personens livshistorie, verdier, interesser og nettverk – slik personen selv ønsker å fortelle om det. Opplysningene kan danne grunnlaget for å lage en aktivitetsplan, et minnealbum og et nettverkskart. Maler til disse verktøyene finnes sammen med samtaleguiden.
Min livshistorie – hvem er jeg (gratis, digital versjon med verktøy til nedlasting).

Hovedsider om demens

Aldring og helses nye hovedside om demens finner du også mye kunnskap om demenssykdommene, behandling og oppfølging.

Palliasjon og behandling av døde

Palliasjon til Covid-19-pasienter

I samarbeid med Palliativt senter og Avdeling for kompetanse og utdanning ved Ahus har Kompetansebroen nå publisert både en film og en podkastepisode om palliasjon til Covid-19 pasienter.
Palliasjon til Covid-19-pasienter på kompetansebroen.no

Undervisningsfilm om medikamentell lindring i terminalfase

Intensivsykepleierne Elsa C. Irgens og Aina Kolle ved Verdighetsenteret har utviklet undervisningsfilmer om korona. Filmene er for deg som jobber ved et sykehjem i Norge.
Undervisningsfilm om medikamentell lindring i terminalfase

Anbefalt e-læring om lindrende behandling

Aldring og helses e-læring om palliasjon og demens består av tre moduler. Deltakerne får gjennom disse grunnleggende kunnskap om palliativ behandling, omsorg og pleie av personer med demens.

right-arrow-icon.svg
Palliasjon og demens for sykepleiere, helsefagarbeidere og ufaglærte

Styrk din kompetanse om lindrende behandling av personer med demens.

Palliasjon og demens for sykepleiere og helsefagarbeidere

right-arrow-icon.svg
Palliasjon og demens - for leger i kommunehelsetjenesten

Styrk din kompetanse om lindrende behandling av personer med demens.

Opplæringshefter om palliasjon

I forbindelse med koronasituasjonen, tilgjengeliggjør Aldring og helse læringsmateriell fra ABC-opplæringen som har med lindrende behandling å gjøre. Disse heftene inngår som en del av mer omfattende opplæring, men fungerer også for seg selv. Vær obs på at heftene ikke er skrevet med tanke på Covid-19, og at noen rutiner kan være skjerpet i forbindelse med denne sykdommen.

right-arrow-icon.svg
Lindrende behandling, pleie og omsorg – symptomlindring

Eldreomsorgens ABC, Geriatri, Hefte 11

right-arrow-icon.svg
Lindrende behandling, pleie og omsorg ved livets slutt

Eldreomsorgens ABC, Geriatri, Hefte 12

right-arrow-icon.svg
Palliativ demensomsorg

Demensomsorgens ABC, Perm 1, Hefte 10

right-arrow-icon.svg
Kreft

Eldreomsorgens ABC, Geriatri, Hefte 10

Oppdatert om håndtering av døde med COVID-19

Oppdatert informasjon om hvordan helsepersonell skal opptre, og hva slags utstyr de skal bruke ved egen håndtering og visning av døde.
Håndtering av døde med COVID-19

Flere ressurser fra helsemyndighetene

Covid-19 – Ulike tiltak og rettsgrunnlag i helse- og omsorgstjenesten

For å redusere/begrense omfanget av COVID-19, har norske helsemyndigheter iverksatt en rekke tiltak, blant annet krav til hygiene og sosial distanse, karantene, testing, isolasjon og helsehjelp. Helsedirektoratet har utarbeidet en veiledning som redegjør for rettsgrunnlagene for hvordan slike tiltak kan gjennomføres i praksis overfor personer med demens, psykiske lidelser eller utviklingshemning.
COVID 19 – Ulike tiltak og rettsgrunnlag i helse- og omsorgstjenesten. En veiledning til kommuner og fylkesmenn

Kapasitet i helsetjenesten

Helsemyndighetenes beslutninger og anbefalinger om Prioritering av helsehjelp under covid-19-pandemien (25. mars) og Helseforetakene skal iverksette tiltak for å sikre tilstrekkelig behandlingskapasitet.
Les mer om: Beslutninger og anbefalinger om kapasitet i helsetjenesten

Takk for hjelpen!
Noe gikk galt. Prøv igjen litt senere.
Sender…

Fant du det du lette etter?

0/500 tegn