Personvern i Marte Meo-utdanningen - Nasjonalt senter for aldring og helse

Personvern i Marte Meo-utdanningen

Skal filmingen brukes i undervisning eller til andre opplæringsformål, som kollegaveiledning, må personen som filmes, alltid samtykke. Dersom personen ikke vurderes som samtykkekompetent, må man avstå fra å filme vedkommende med mindre vilkårene i pasient- og brukerrettighetsloven § 4-6 eller kapittel 4Aer oppfylt.

Det kan altså ikke utelukkes at opplæring av Marte Meo-veiledere kan inkludere filming av personer over 18 år uten samtykkekompetanse, dersom opplæringen skjer samtidig med at Marte Meo gis som helsehjelp. Det vil være begrensinger knyttet til akkurat denne fremgangsmåten:

  • Marte Meo studenter som er til stede under slik filming, kan ikke gjøre egne opptak som kun er ment for undervisning/opplæring.
  • Det kan ikke filmes mer enn det som er nødvendig for å gi forsvarlig helsehjelp til pasienten.
  • Studenten kan ikke ta filmmaterialet med tilbake til sine respektive studieplasser.

Institusjoner eller organisasjoner som underviser i Marte Meo, må påse at de følger de lovene og reglene for opplæring, behandling av personopplysninger, lagring, oppbevaring og sletting med mer, som til enhver tid gjelder ved bruk av film i undervisning. Her kan Datatilsynet være behjelpelig ved behov for veiledning.