Betydningen av bevegelighet for utvikling av funksjonshemning hos eldre - Aldring og helse

Betydningen av bevegelighet for utvikling av funksjonshemning hos eldre

I en svensk studie har forskere funnet at lav ganghastighet og dårlig balanse på ett bein blant yngre eldre kan ha sterk sammenheng med nedsatt funksjonsevne senere i livet.

Evnen til å bevege og forflytte seg er av stor betydning for mulighetene til å klare nødvendige daglige aktiviteter selv. Svekket bevegelighet kan lede til ytterligere funksjonsnedsettelser, og flere forskere har spekulert i at nedsatt bevegelighet kan predikere fremtidig funksjonshemning hos eldre.

Denne studien undersøkte 1 971 personer over 60 år over en periode på opptil 6 år. Deltagerne hadde i utgangspunktet ikke betydelige funksjonsnedsettelser. Nedsatt funksjonsevne ble definert som problemer med å gjennomføre en eller flere daglige aktiviteter som bading, påkledning og forflytning, og ble målt via spørreskjema. Begrenset bevegelighet ble definert ved at deltakerne klarte å stå på ett bein i over fem sekunder, eller om de hadde en ganghastighet på under 0,8 m/s.  

Målet var å undersøke sammenhengen mellom grad av begrensninger i bevegelighet og problemer med daglige aktiviteter. Målingene av hver øvelse ble analysert enkeltvis, men også samlet. Kroniske sykdommer og kognitiv tilstand ble også tatt hensyn til i analysene.

Resultatene viste at det var langt flere  som hadde begrensninger i bevegelighetnår det gjaldt å stå på ett bein, enn i ganghastighetsøvelsen. Sammenlignet med de som ikke hadde begrensninger i noen av øvelsene, økte sannsynligheten for nedsatt funksjonsevne for de som hadde problemer med en av øvelsene. For de som hadde problemer med begge øvelsene var det 13 ganger så høy sannsynlighet for at de fikk en funksjonsnedsettelse sammenlignet med de som ikke hadde det. Det så altså ut til at jo større begrensninger i bevegelighet de eldre hadde da de ble undersøkt første gangen, desto større sannsynlighet hadde de for funksjonsnedsettelse senere i livet.

Utvalget bestod i hovedsak av hjemmeboende eldre med høy sosioøkonomisk status. Funnene gjelder derfor kanskje ikke for hele befolkningen.

Referanse

Heiland, E. G., Welmer, A. K., Wang, R., Santoni, G., Angleman, S., Fratiglioni, L., & Qiu, C. (2016). Association of mobility limitations with incident disability among older adults: a population-based study. Age and ageing, afw076.