Leder ABC drift 

Les mer

Konsulent | Kontor- og forskningsstøtte

Les mer

Konsulent | Kontor- og forskningsstøtte

Les mer

Prosjektmedarbeider | ABC-satsingen

Les mer

Prosjektmedarbeider 

Les mer

ABC-opplæring

ABC-opplæringen er tiltak for kompetanseutvikling i kommunale helse- og omsorgstjenester. Opplæringen omfatter ABC-permer på ulike fagområder, tverrfaglige ABC-grupper på arbeidsplassen og halvårlige fagseminar med undervisning. Hver deltaker mottar et ABC-bevis fra Aldring og helse for godkjent gjennomføring.

Fra 2007 til 2017 har nærmere 25.000 deltakere gjennomført permer til Demensomsorgens ABC eller
Eldreomsorgens ABC. I oppdragene fra Helsedirektoratet blir ABC-opplæringene videreutviklet og oppdatert med temahefter i papirutgaver, samt digitalt opplæringsmateriell og tilknyttede nettressurser. Opplæringen revideres kontinuerlig, og tilføyes oppdatert kunnskap ved videreføring av satsingene i Demensplan 2020 og Kompetanseløft 2020.

 «Helse- og omsorgsdepartementet vil videreutvikle og spre Demensomsorgens ABC og Miljøbehandlingens ABC til ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Målet er å styrke kompetansen om demens hos ansatte i sektoren.»

Aldring og helse bistår kommunene med informasjon og elektronisk påmelding til ABC-opplæringen på www.ABCregistrering.no

Fagseminarene gjennomføres i samarbeid mellom Aldring og helse og godt kvalifiserte fagmiljøer i fylkene, som har inngått avtale som leverandører av undervisningstjenester i ABC-opplæringen. Hvert fylke har kontaktpersoner for kommunene tilknyttet utviklingssentra for sykehjem og hjemmetjenester, alderspsykiatriske og geriatriske spesialisthelsetjenestemiljøer, kommunale kompetanse- og ressurssenter og fylkesmannsembetene. Finn kontaktinfo for ABC-opplæringen i ditt fylke her.

Kommunene har mulighet til å søke Fylkesmannen om kompetanse- og innovasjonstilskudd til ABC-opplæring. Se informasjon på fylkesmannens nettsider, eller på Helsedirektoratets nettside.

Se informasjon om alle muligheter for ABC-opplæringen her. 

I 2016 ble ABC Musikkbasert miljøbehandling lansert, med en ny ABC-perm som er utviklet i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, Nord universitet, Levanger.

Nyheter i 2017
I 2017 tilbys en ny ABC-opplæring, Mitt livs ABC som er utviklet på oppdrag fra Helsedirektoratet.
Opplæringen er rettet mot de kommunale tjenesteområdene for personer med utviklingshemming.

Lindringens ABC, inneholder tre faghefter om kreft, lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Helsedirektoratet har utlyst prosjektmidler for kommunene i 2017, for å sette særlig fokus på temaet. Materiellet Lindringens ABC kan bestilles fra nettbokhandelen hos Aldring og helse.

Andre ABC-temahefter kan bestilles som tilleggsmateriell fra nettbokhandelen hos Aldring og helse.

Hvordan komme i gang med ABC-opplæring
Ta kontakt med Aldring og helse på ABC@aldringoghelse.no eller telefon 33 34 19 50 for mer informasjon. Vi og samarbeidspartnere over hele landet tilbyr informasjonsmøter med ledere og personell som er interessert i å delta i ABC-opplæringen.

Utdypende informasjon om den enkelte ABC-opplæring finner du i menyen til venstre.

For bestilling av opplæringsmateriell kan du hente bestillingsskjemaer og mer informasjon i menyen til høyre.