Vil nå eldre innvandrere med anbefalinger om smittevern mot koronaviruset - Nasjonalt senter for aldring og helse

Vil nå eldre innvandrere med anbefalinger om smittevern mot koronaviruset

Det kan være vanskelig å nå ut med viktig informasjon om koronaviruset til eldre med innvandrerbakgrunn. I tett samarbeid med representanter fra innvandrerbefolkningen er det nå utviklet informasjonsmateriell, som er oversatt til 6 språk, og som skal distribueres blant annet gjennom innvandrerorganisasjoner selv.

Materiellet gir anbefalinger til godt smittevern og tips og råd til en god hverdag i koronatiden, og er gjort tilgjengelig på somali, urdu, arabisk, vietnamesisk, bosnisk og polsk. 

Tilpasset informasjon

– Det er tilpasset informasjon som skal ivareta dem som av ulike grunner, som for eksempel manglende digitale eller språklige forutsetninger, ikke nås gjennom eksisterende informasjonskanaler, sier prosjektleder Rita Weum i Nasjonalt senter for aldring og helse.

– Det er undersøkelser som viser at eldre innvandrere kan ha lavere helsekompetanse. Vi har derfor jobbet tverrfaglig og godt de siste månedene for at informasjonen skal være tilpasset målgruppen. 

Rita Weum

– Vi vet at eldre generelt er en viktig gruppe å nå med informasjon. Eldre er sårbare både på grunn av økt risiko for alvorlige komplikasjoner dersom de blir smittet og fordi de synes det er vanskelig å orientere seg i all informasjonen som publiseres og finnes, fortsetter hun.

Hun mener eldre med innvandrerbakgrunn er særlig sårbar gruppe fordi de i tillegg kan oppleve både kulturelle og språklige barrierer. 

– Vi ønsker å treffe folk der de er. I første omgang handler det om en informasjonsfolder på de ulike språkene med en tilhørende veileder som pårørende, frivillige og helse- og omsorgspersonell kan benytte i dialogen med de eldre.

Vi er også i sluttfasen med å produsere nye informasjonsfilmer, som vi lanserer før jul, med samme tematikk og på de samme språkene, sier Weum.  

Hun mener det er denne blandingen av tekst, film og bilder, som er kulturtilpasset, som vil kunne gi god og forståelig informasjon.  

Samarbeider om å nå ut

Weum og samarbeidspartnerne jobber nå hardt for å nå ut til eldre innvandrere i ulike miljøer.

– Vi bruker blant annet sosiale medier, helse- og omsorgspersonell og frivillige organisasjoner, som jobber oppsøkende overfor eldre innvandrere i Norge.

Informasjonsmateriellet er utviklet gjennom et prosjekt der Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har tildelt et ekstraordinært tilskudd til informasjonstiltak om covid-19 for innvandrerbefolkningen. 

Last ned informasjonsbrosjyrer på de ulike språkene her, samt veileder for samtalestøtte

Samarbeidspartnerne i prosjektet er Aldring og helse, Nasjonalforeningen for Folkehelsen, Helseetaten i Oslo kommune, Lærings- og mestringssenteret Vestre Viken, Bydelsmødre Norge, Internasjonal helse- og sosialgruppe (IHSG), NAJIB Helseorganisasjon, Moskeen Masjid Abu-Bakr Drammen, Somalisk Kultur Forening og Kulturkonsulenten AS.