Velferdsteknologi og hjelpemidler til personer med kognitiv svikt og demens - Aldring og helse

Velferdsteknologi og hjelpemidler til personer med kognitiv svikt og demens

Velferdsteknologi antas å kunne bidra til å møte fremtidens demografiske utfordringer, og fremme helse og livskvalitet hos eldre og andre brukere som trenger kognitiv støtte for å mestre hverdagen.

Ressurser

E-læring: Formidling av kognitive hjelpemidler

Kartlegging av behov for velferdsteknologi

hvakanhjelpe.no

Portal NAV – Velferdsteknologi (PDF)

Offentlige dokumenter og rapporter

Velferdsteknologi  

Velferdsteknologi handler om teknologisk assistanse der velferd leveres gjennom teknologi som brukes av og understøtter brukeren, i samspill med kommune eller pårørende. Ulike typer teknologi kan understøtte og forsterke for eksempel trygghet, sikkerhet, daglige gjøremål og mobilitet i nærområdet. (Velferdsteknologiens ABC s. 57)

I fagrapporten om velferdsteknologi (Helsedirektoratet 2012) står det at
velferdsteknologi bl.a. ”kan:

 • Bidra til at enkeltindividet gis muligheter til å mestre eget liv og helse bedre, basert på egne premisser.
 • Bidra til at personer med behov for helse og omsorgstjenester kan bo lengre hjemme og dermed utsette tidspunktet de ellers ville måtte flytte til sykehjem for kortere eller lengre tid.
 • Bygge opp under målsetningen om et universelt utformet samfunn innen 2025
 • Bedre kvaliteten på tjenester, øke fleksibiliteten og bidra til bedre arbeidsmiljø
 • Bidra til innovasjon i helse- og omsorgstjenestene og skape nye arenaer for samvirke med nærmiljø, pårørende, frivillige og ideelle aktører, akademia og næringslivet
 • Gi en positiv samfunnsøkonomisk effekt.”

Les mer om velferdsteknologi på Helsedirektoratet og KS sine sider.

Kognitiv svikt/ demens og behov for velferdsteknologi

Kognitiv svikt og demens kan gjøre det vanskelig å utføre daglige gjøremål. Personer med demens opplever ofte vanskeligheter med å bruke tradisjonell teknologi, som fjernkontroller til TV, mobiltelefon og PC. Derfor har de behov for tilrettelagt teknologi som møter deres behov slik at de opplever økt selvstendighet.

Det er hovedsakelig to områder hvor velferdsteknologi og kognitive hjelpemidler kan være aktuelt i demensomsorgen:

1. For å muliggjøre mestring, slik at personen med demens fortsatt mestrer
aktiviteter og gjøremål i hverdagen
2. For å kunne monitorene (føre tilsyn med) brukeren og se at han/hun er trygg

Man kan derfor skille mellom aktiv og passiv bruk av teknologi. Ved aktiv bruk av  teknologi tar personen med demens selv en aktiv del i bruk av teknologien og bruken av teknologien fører til økt mestring. Mens ved passiv bruk av teknologi er teknologien installert som en trygghet og personen med demens trenger ikke å forholde seg til den, men det er pårørende eller helsepersonell som styrer teknologien aktivt

I en tidlig fase av demensforløpet er aktiv bruk av teknologi mer aktuelt. Eksempler på aktiv bruk av teknologi kan være en digital kalender, en enkel mobil, elektronisk medisindispenser, lokaliseringsteknologi eller en tilpasset fjernkontroll. Senere i forløpet kan det være mer aktuelt med passiv bruk av teknologi. Eksempler på dette kan være bevegelsessensor, automatisk lys styring eller elektronisk dørlås, hvor det er pårørende eller helsepersonell som styrer bruk av teknologien. Lokaliseringsteknologi/GPS kan være et eksempel på teknologi som bør tas i bruk i tidlig fase av demens, men som kan være aktuell å fortsette med også i senere fase av demensforløpet. 

Det er viktig å huske at innføring av velferdsteknologi og kognitive hjelpemidler ikke er målet i seg selv, men at det er et middel for at personen med kognitiv svikt og demens opplever økt trygghet, selvstendighet og mestring, og at det kan støtte pårørende og helsepersonell i omsorgsarbeidet.

Mange kjenner igjen velferdsteknologiske løsninger som hjelpemidler, men begrepet
velferdsteknologi er et relativt nytt begrep og innbefatter mer enn tekniske hjelpemidler. Erfaringer fra praksis er at disse begrepene overlapper hverandre. Både kognitive hjelpemidler og velferdsteknologi har som mål å støtte eller kompensere for kognitiv svikt slik at personen mestrer hverdagen bedre.

hvakanhjelpe.no

Nettsiden hvakanhjelpe.no viser ulike hjelpemidler som kan være nyttige for personer med demens. Hjelpemidlene er et utvalg fra demonstrasjonsleiligheten Almas hus i Oslo kommune. På nettsiden kan du også få råd, tips og erfaringer som hjelp for å finne passende løsninger.

På hvakanhjelpe.no finner du også en Guide om teknologi og hjelpemidler for helsepersonell som skal implementere teknologi hos hjemmeboende brukere med kognitv svikt og demens. Guiden tar for seg:

Hva er behovet?

Søke eller kjøpe?

Ta teknologien/ hjelpemiddelet i bruk

Denne guiden er utviklet av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse i samarbeid med Senter for fagutvikling og forskning, Sykehjemsetaten, Oslo kommune.

Velferdsteknologi – NAV Hjelpemidler og tilrettelegging

NAV Hjelpemidler og tilrettelegging tilbyr en portal om velferdsteknologi som tar for seg temaene:

 • Velferdsteknologi – Definisjoner og begreper
 • Aktører og roller og ansvar
 • Teknologi, utstyr og løsninger
 • Kunnskap og utdanning – Forskning og utvikling
 • Velferdsteknologi i kommunen – organisering og arbeidsprosesser
 • kilde til mer informasjon – Lovverk, anskaffelser, finansiering, nyttige linker og nettsider

Last ned Portal NAV – Velferdsteknologi (PDF)