Nye midler til tiltak for pårørende til personer med demens

Det er nå åpnet opp for kommunene til å søke om tilskudd til drift av pårørendeskoler og samtalegrupper for pårørende til personer med demens i 2023.

Kirsti Hotvedt
Prosjektkoordinator Kirsti Hotvedt. Foto: Martin Lundsvoll.

– Søknader behandles fortløpende så lenge midlene strekker til. Det er derfor lurt å være tidlig ute med å søke, sier prosjektkoordinator Kirsti Hotvedt ved Aldring og helse.

En oppsummering av aktiviteten så langt i Demensplan 2025, viser at totalt at 69 % (246) av landets kommuner har arrangert pårørendeskole og/eller samtalegruppe i 2021 og 2022. Det var totalt søknader til 328 pårørendeskoler, herav 84 interkommunale og 364 samtalegrupper.  

– I 2022 var pågangen ekstra stor etter pandemien. Andelen kommuner representert med tilbud, antall tilbud og deltakerantallet var i 2022 det høyeste gjennom årene i Demensplan 2020 og 2025, fortsetter Hotvedt.

Kommuner og spesialisthelsetjenesten kan søke om tilskudd, og det oppfordres til samarbeid med frivillige organisasjoner. 

Tilskuddsordningen videreført i 2023 med følgende satser

  • Pårørendeskole i én kommune 35 000 kr
  • Interkommunal pårørendeskole 45 000 kr
  • Samtalegruppe 8 000 kr

– Tilbakemeldinger i arrangørenes rapporter viser at deltakere vurderer tilbudene som veldig nyttige. Tilbudene bidrar til økt mestring. Den faglige informasjonen de får, og det å treffe andre i samme situasjon, blir verdsatt høyt. Arrangørene formidler at pårørendes behov for informasjon ikke avtar. Behovet vil endre seg i takt med sykdomsutvikling, omsorgstyngde og når rollene endres. Med erfaringene fra i fjor, tror og håper vi at pågangen av blir stor også i år, sier Hotvedt.

Søknader blir behandlet fortløpende

Søknader behandles fortløpende, og tilskudd innvilges så langt midlene strekker til. Det kan søkes tilskudd i etterkant til tilbud som er gjennomført i inneværende år, men det anbefales å søke i forkant av gjennomføringen. Siste søknadsfrist er satt til 1. september 2023.

Her finner du kriterier, søknadsskjemaer, rapportskjemaer med mer, samt veiledningsmateriell og ressurser som håndbok, filmer, e-læringskurs og informasjonsmateriell til bruk i arbeidet

Se også invitasjon til gratis veiledningswebinar i etablering og drift av pårørendeskoler og samtalegrupper 14. mars. Her gis det en grunnleggende innføring i etablering og drift. 

Tilskuddsordningen Pårørendeskoler og samtalegrupper for pårørende til personer med demens administreres av Aldring og helse på oppdrag fra Helsedirektoratet og er en del pårørendetiltakene i  Demensplan 2025.