PORT – nytt redskap for personsentrert omsorg 

Professor og seniorforsker Anne Marie Mork Rokstad har sammen med internasjonale kolleger utviklet et nytt observasjons- og refleksjonsverktøy, kalt PORT, som bidrag til enda bedre demensomsorg. – For å utvikle oss i måten vi utøver omsorg og behandling på, må vi våge å se på hva vi gjør, og hvordan det påvirker personen vi samhandler med, sier hun. Verktøyet er nå fritt tilgjengelig fra Aldring og helses nettsider.

Anne Marie Mork Rokstad er med sine 40 års erfaringer fra fagfeltet en av nestorene innenfor norsk demensomsorg. De siste årene har hun vært særlig opptatt av å finne gode metoder for å utvikle personsentrert demensomsorg. Om dette har hun skrevet en rekke artikler og bøker, deriblant Se hvem jeg er! personsentrert omsorg ved demens.

– Jeg hørte første gang om denne omsorgsfilosofien tidlig på 2000-tallet, da jeg ble introdusert for arbeidet til den britiske psykologen Tom Kitwood. Det var han som introdusere oss for tenkning om personsentrert demensomsorg, sier hun.

– Mye har skjedd siden det. Nå er personsentrert omsorg den anbefalte tilnærmingen i behandling og omsorg for personer med demens, både her i Norge og internasjonalt, som i vår egen Nasjonal retningslinje for demens.

Viktig bevisstgjøring

– For å utvikle oss i måten vi møter mennesker som har behov for omsorg og behandling er det viktig å bli bevisst på hvordan det vi gjør påvirker den vi gir pleie og omsorg til. Da mener jeg det er viktig med refleksjoner og tilbakemelding på vår egen praksis. Vi må tørre å se på hvordan vi gjør ting, og få tilbakemelding på hvordan det oppleves og påvirker de vi skal hjelpe.

– Et hjelpemiddel vi kan bruke for å få innsikt i dette er observasjoner av hva vi gjør, og hvordan vi gjør det påvirker personen vi samhandler med. Det er i den forbindelse at vi lanserer et verktøy vi har kalt PORT, en forkortelse for Person-Centred Observation and Reflection Tool.

At navnet er engelsk kommer av at det er en internasjonal faggruppe ved navn Person First Dementia Network som lanserer verktøyet.

– Nettverket ble etablert i 2019 og består av Claire Surr og Dawn Brooker fra Storbritannia, Elena Fernández Gamarra, og Josep Vila Miravent fra Spania, Carol Fusek fra Singapore, Aukje Post fra Nederland og meg. Vi har også fått god hjelp og flere innspill fra Virgina Moore i Australia og doktor Mizuno fra Japan i utviklingen av verktøyet. 

Testet, justert og tilpasset

– Vi har kjent hverandre over mange år og vi har et felles mål om å fremme personsentrert omsorg i praksis. Å utvikle gode tiltak og fremme god livskvalitet for mennesker som lever med demens, er et sammensatt tema. Det er ofte utfordrende, men vi som er i denne gruppa ser verdien av internasjonalt samarbeid for å oppnå dette.

– Det viser seg at vi har svært mye til felles og mange sammenliknbare erfaringer. Det er på bakgrunn av dette vi har jobbet stund for å utvikle PORT. Vi har prøvd det ut og vi har gjort oss erfaringer. Ut ifra erfaringene har vi også, både i Norge og andre land underveis, justert og tilpasset det. Så nå føler vi oss trygge på at verktøyet er klart til å bli tatt i bruk.

Les mer om PORT og hvordan verktøyet skal brukes på denne siden.