Personsentrert observasjons- og refleksjonsverktøy (PORT)

PORT er et observasjons- og refleksjonsverktøy som er utviklet av en internasjonal gruppe med deltakere fra England, Spania, Nederland, Singapore og Norge. Disse har vært ledende ressurspersoner i sine hjemland og pådrivere for å utvikle en personsentrert pleiekultur i eldreomsorgen.

PORT kan brukes i sykehjem, dagtilbud og sykehus og av alle fagdisipliner. Metoden er forankret i personsentrert omsorg, og målet er at personalet gjennom systematiske observasjoner skal få et grunnlag for å møte behov hos personer med demens og andre pasientgrupper med store hjelpebehov og redusert verbal kommunikasjonsevne.

PORT er et reflekterende observasjonsverktøy. Det innebærer at verktøyet skal sette i gang refleksjon hos personalet og bidra til en bevisst praksis.

Observasjonene skal gi innsikt i hvordan personens humør og velvære er, hvordan personen engasjerer seg i sine omgivelser og hva mer som kan gjøres for å sørge for at denne personen får en bedre livskvalitet.

Dere finner her en introduksjon til hva PORT er og hvordan det skal brukes (se film under). Vi anbefaler som et første skritt at to til fire av personalet i avdelingen gjør seg kjent med PORT og gjennomfører noen observasjoner for å trene på å bruke verktøyet. Etter hvert som de blir trygge på observasjonene kan de dele observasjonene med kolleger gjennom tilbakemelding der de oppmuntrer til felles refleksjoner over det de har observert.

Videre kan alle ansatte som ønsker det, se instruksjonsfilmen og trene på å bruke PORT. På denne måten vil en stimulere alle til refleksjon over egen praksis basert på en personsentrert tilnærming. I starten vil det være lurt å hjelpe og veilede hverandre for å bli trygge på å bruke PORT.

Her kan du laste ned observasjonsark:

  1. PORT observasjonsark
  2. PORT individuell oppsummering