Nye fagsjefer i «nye» Aldring og helse

Nasjonalt senter for aldring og helse har besatt stillingene som fagsjefer, både på nye og eksisterende fagområder.

– Fagområdene våre er fra årsskiftet aldring, fysisk helse, psykisk helse og kognisjon og demens. Fagsjefene har en fagledende funksjon innenfor sine respektive fagområder, forteller daglig leder Kari Midtbø Kristiansen i Aldring og helse.

De fire fagsjefene er altså de faglige spydspissene i det nye mandatet til Aldring og helse. Les mer om Aldring og helses nye mandat her

– De vil ha et tydelig fokus på forskning, og ellers bidra til spredning av kunnskap innenfor sine områder og på tvers av fagområdene. Sammen med forskningssjef Geir Selbæk og assisterende forskningssjef Øyvind Kirkevold skal de videreutvikle den tverrfaglige forskningen på fagfeltet aldring og eldrehelse, sier Midtbø Kristiansen.

Vil sette aldring i perspektiv

Fagsjef for aldring: Ellen Melbye Langballe.

Ett av de spennende nye fagområdene er aldring der Ellen Melbye Langballe nå er blitt fagsjef. Langballe har siden 2013 vært fagsjef for utviklingshemning og aldring og funksjonshemning og aldring i Aldring og helse. Hun er samfunnsviter med PhD i psykologi fra Universitetet i Oslo. Da jobbet hun ved Diakonhjemmet sykehus, Vinderen DPS. Ellen var etter doktorgraden post.doc. i et epidemiologisk prosjekt om risikofaktorer for demens ved Folkehelseinstituttet, Divisjon for psykisk helse.

Hva gjør at eldre får en god alderdom?

Ellen Melbye Langballe, fagsjef

– Jeg synes det er spennende å ta fatt på jobben på et nytt og stort fagområde som aldring. Dette er et fagområde som er under utvikling, og der det er veldig mye som skjer både nasjonalt og internasjonalt.

For Langballe handler det om de store linjene i samfunnsutviklingen.

– Jeg er opptatt av samspillet mellom samfunnet som helhet og de eldre.

Fakta om Ellen Melbye Langballe:

Alder: 50 år

Sivilstatus: Samboer, to sønner på 16 og 20 år. Har en pensjonert jakthund, som heter Tussi

Bosted: Bjerke, Oslo

Lokalisering: Ullevål sykehus

Fysisk helse er mer enn geriatri

Kvinne med skjerf. Portrettfoto.
Fagsjef fysisk helse: Gro Gujord Tangen.

Det andre nye fagområdet i Aldring og helse er fysisk helse. Her startet Gro Gujord Tangen som fagsjef 1. januar 2022. Tangen er utdannet fysioterapeut, og kommer fra stillingen som forsker ved Aldring og helse. Hun har en PhD fra medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo, og en master i helsefagvitenskap fra samme sted.

Hun har store forventninger når hun nå tar fatt på jobben som fagsjef.

– Det er ikke hver dag man kan få være med på å utvikle noe nytt.

Hun er svært positiv til det nye mandatet til Aldring og helse, som hun mener gir mulighet for å se eldres fysiske helse i et større perspektiv.

– Vi vil nå kunne fokusere mer på geriatri enn det vi har gjort tidligere.

Fagområdet fysisk helse vil imidlertid favne bredere enn somatisk sykdom, og også rette søkelys mot betydningen av fysisk funksjon og aktivitet.

Gro Gujord Tangen, fagsjef

Den nye fagsjefen har bakgrunn fra å jobbe på tvers av fagområder, blant annet så handlet doktorgraden hennes om sammenhengen mellom fysisk funksjon og kognitiv funksjon hos personer med kognitiv svikt og demens.

Fakta om Gro Gujord Tangen:

Alder: 45 år

Sivilstatus: Gift, to gutter på 12 og 15 år

Bosted: Ammerud, Oslo

Lokalisering: Ullevål sykehus

Vil forbedre praksis på demens

Portrett av kvinne. Foto.
Fagsjef kognisjon og demens: Siren Eriksen.

Første januar begynte Siren Eriksen som fagsjef kognisjon og demens. Hun er sykepleier, og er professor i sykepleievitenskap. De siste årene har hun hatt et professorat ved Lovisenberg diakonale høgskole kombinert med en forsker-/redaktørstilling i Aldring og helse. Eriksen har en master i profesjonsetikk fra Universitetet i Oslo, og en PhD i sykepleievitenskap fra samme sted.

– Jeg gleder meg til å sette i gang, sier den nye fagsjefen.

– Andelen av eldre i befolkningen øker og det betyr at det blir flere med demens. Vi vil bidra med forskning om risikofaktorer for demens og hva som i neste runde kan være med på å forbygge. Det er også viktig å ta utgangspunkt i de praktiske utfordringene helse- og omsorgsarbeiderne står oppe i.

Gjennom forskning vil vi være med på å forbedre praksis slik livet kan bli bedre for personer med demens og pårørende.

Siren Eriksen, fagsjef

Eriksen er opptatt av at forskningen på kognisjon og demens skal være holdbar.

– Det innebærer å jobbe langsiktig, målrettet og tverrfaglig. Her står Aldring og helse i en god tradisjon, og vi har en fin mulighet for å få til gode ting.

Fakta om Siren Eriksen:

Alder: 51 år

Sivilstatus: Samboer, fem barn og hunden Luna

Bosted: Drammen

Lokalisering: Asker

Fortsetter som fagsjef for psykisk helse

Kvinne som smiler. Portrettfoto
Fagsjef psykisk helse: Marit Tveito.

Marit Tveito er lege, spesialist i psykiatri. Hun tok sin PhD ved Universitetet i Oslo i 2015 om bruk og bivirkninger av psykofarmaka blant eldre. Da var hun ansatt ved Diakonhjemmet Sykehus, alderspsykiatrisk avdeling. Hun er nå i post.doc ved Diakonhjemmet Sykehus, ved Senter for Psykofarmakologi. Tveito har vær fagsjef psykisk helse siden 2019.

Hun er opptatt av at fagsjefene med den nye organiseringen av fagområdene får jobbe mer med fag og mindre med drift.

– Det gir rom for nye og nyttige faglige prosjekter. Aldring og helse er allerede store på forskning, blant annet innenfor demens. Innenfor forskning på psykisk helse ønsker vi å styrke oss enda mer.

Mandatet gir også flere nye muligheter innenfor psykisk helse og en bredere tilnærming til ulike deler av befolkningen.

– Med et nytt mandat vil vi også rette oss mot befolkningen generelt.

Det betyr at vi vil formidle kunnskap om psykisk helse ut til folk, i tillegg til psykiske sykdommer.

Marit Tveito, fagsjef

Fakta om Marit Tveito:

Alder: 41 år

Sivilstatus: Gift, to barn

Bosted: Vinderen, Oslo

Lokalisering: Ullevål sykehus