Jubilerer med nytt mandat som 25-åring

Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse er blitt til Nasjonalt senter for aldring og helse i 2022. Fysisk helse er en av de nye satsingene.

– Som Nasjonalt senter for aldring og helse, og under fanen Aldring i Norge, vil vi fremme helse, være med på å forebygge sykdom og gi så gode forutsetninger som mulig for å leve med sykdom, sier daglig leder Kari Midtbø Kristiansen.

Vi snakker med Kristiansen på Teams. Hun forteller at hun er klar for det nye året, som blir et spennende år for Aldring og helse.

Bilde av smilende kvinnelig leder
Daglig leder: Kari Midtbø Kristiansen. Foto: Martin Lundsvoll, Aldring og helse.

Vil se den hele eldre

Aldring og helse har altså, sist som Nasjonal kompetansetjeneste, i 25 år bidratt til å gjøre helse- og omsorgstilbudet bedre for eldre i hele Norge. Det være seg innen fagfeltene demens, psykisk helse, utviklingshemning eller funksjonshemning.

– Nå øker andelen eldre i samfunnet. Vi ønsker å jobbe mer i tråd med dagens virkelighet. Derfor åpnes et nytt kapittel der vi skal se hele det eldre mennesket, med deres sammensatte behov, sier Kristiansen.

Ny logo. Grafisk element
Logoen til Aldring og helse med det nye navnet.

Aldring og helse tar dermed steget videre mot en bredere og mer helhetlig tilnærming til fagfeltet aldring og eldrehelse.

– Det betyr at folkehelse, forebygging og den friske alderdommen vil stå like sterkt som sykdom og funksjonssvikt hos eldre i forskning, utvikling, opplæring og formidling framover. Vi vil også i større grad rette søkelyset mot den fysiske helsen til eldre.

Kari Midtbø Kristiansen, Nasjonalt senter for aldring og helse

Godt grunnlag for forskning på eldre

Aldring og helse hadde sin spede begynnelse i 1997.

– Slik vi står i 2022, så har vi i løpet av disse årene opparbeidet oss en viktig kompetanse og sentral posisjon på forskning, utvikling og formidling av kunnskap og kompetanse på vårt fagfelt i Norge, sier Kristiansen.

Gjennom etableringen av prosjektet Aldring i Trøndelag, en stor studie knyttet til Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT), har Aldring og helse nå mulighet til å følge de aller fleste aspektene av alderdommen i Norge.

– Dette forskningsprosjektet, som vil være spydspissen vår, har allerede gitt resultater. Det har blant annet gitt oss et digitalt demenskart, demenskartet.no, der blant annet kommunene kan finne ut hvor mange personer med demens de vil få i sin kommune nå og i framtiden.

Skjermbilde av demenskartet, zoomet inn på Trøndelag
Skjermbilde av demenskartet, zoomet inn på Trøndelag.

Beslutningstakere, premissleverandører og helse- og omsorgspersonell kan dermed planlegge for helse- og omsorgstjenestene framover.

Kristiansen betoner at Aldring og helse vil fortsette å utvide opplæringstiltakene i tråd med det nye mandatet. Det handler blant annet om ABC-opplæringen, Fagskolen Aldring og helse og helsefagarbeiderutdanningen.

I Statsbudsjettet for 2022 står det å lese:

«Nasjonalt senter for aldring og helse ble etablert i 1997 og foreslås avviklet som kompetansetjeneste fra 2022, men videreført som Nasjonalt senter for aldring og helse underlagt Helse Sør-Øst RHF. Tjenesten retter seg mot både primær- og spesialisthelsetjenesten, helsepersonell, pasienter og pårørende. Det nasjonale senteret skal bygge videre på og videreutvikle oppgaver knyttet til forskning, kunnskaps- og kompetanseutvikling og kompetansespredning om aldring og eldrehelse, innenfor områdene demens, normal aldring og aldringsprosesser, fysisk og psykisk helse, sykdom og funksjonsevne ved aldring, folkehelse og forebygging med betydning for aldring og utviklingshemning. Helse Sør-Øst RHF har ansvar for å etablere senteret innenfor rammen av midlene til nasjonale kompetansetjenester mv.»