Ny rapport om sosial isolasjon blant eldre under koronapandemien

I en ny undersøkelse svarer hele 38 prosent av deltakerne at de opplevde sosial isolasjon i en eller flere perioder under pandemien.

En rapport utarbeidet av Aldring og helse på oppdrag fra Helsedirektoratet, gir innsikt i hvordan eldre har opplevd sosial isolasjon under koronapandemien.

Rapporten er utarbeidet på bakgrunn av en undersøkelse som har kartlagt sosial isolasjon og belastning ved isolasjon hos eldre i perioden mars 2020 til februar 2021. I tillegg har deltakerne blitt spurt om å vurdere sin frykt for covid-19 og fått spørsmål om bruk av skjermbaserte medier under koronapandemien.

– Denne undersøkelsen gir et viktig bidrag i arbeidet for å kunne tilrettelegge helsetjenestene for den eldre befolkningen på best mulig måte, også i en krevende pandemisituasjon, sier Liv Heidi Brattås Remo, fungerende avdelingsdirektør i avdeling kommunale helse- og omsorgstjenester i Helsedirektoratet.

Sosial isolasjon har vært “noe belastende”

Av de 38 prosentene som svarte at de opplevde sosial isolasjon under pandemien, var det 82 prosent som opplevde dette som “noe belastende”, mens 7 prosent svarte “svært belastende”. 11 prosent har ikke opplevd isolasjonen som belastende.

Blant alle deltakerne var det 5 prosent som svarte at de føler seg sosialt isolert uavhengig av pandemien. Opplevelsen av sosial isolasjon under pandemien er dermed åtte ganger høyere enn de som rapporterer å være sosialt isolert uavhengig av pandemien.

Tanja Ibsen. Foto
Forsker Tanja Louise Ibsen ved Aldring og helse har vært redaktør og hovedforfatter for rapporten. 

Deltagerne i undersøkelsen har svart at de opplevde mer isolasjon og at de hadde færre besøkende i de første og siste månedene av undersøkelsesperioden. Det sammenfaller ifølge rapporten med de periodene som hadde de strengeste kravene om sosial distansering i Norge.

Frykt for covid-19

Nesten halvparten av deltagerne i undersøkelsen rapporterte frykt for covid-19, og enda flere følte seg ukomfortable med å tenke på viruset. Resultatene viser at deltakerne over 80 år hadde signifikant høyere gjennomsnittsskår på frykt for covid-19, enn de i alderen 70–79 år.

Samtidig var det få som rapporterte somatiske symptomer på stress, slik som søvnproblemer og mer hjertebank. Rapporten viser til at dette sammenfaller med funn i andre undersøkelser, om at eldre over 60 år har lavere risiko enn yngre for å utvikle stress og depressive symptomer som følge av pandemiens smitteverntiltak.

Bruk av skjermbaserte medier

Undersøkelsen viser at 84 prosent av de eldre brukte skjermbaserte medier til å holde kontakt med venner og sosiale nettverk. De fleste svarte at kontakten med andre varte i mindre enn én time om dagen. Det var færre i gruppen over 80 år som benyttet seg av skjermbaserte medier, og tallet er også lavere blant menn enn blant kvinner.

Undersøkelsen viser at det har vært lite kontakt mellom eldre og helsepersonell via skjerm. Kun 8 prosent har vært i kontakt med helsepersonell via skjermbaserte medier eller telefon enten daglig, ukentlig eller månedlig under pandemien.

Kort om undersøkelsen:

Undersøkelsen om sosial isolasjon blant eldre under koronapandemien ble gjennomført av Aldring og Helse som en del av undersøkelsen “Aldring i Trøndelag”. Undersøkelsen om sosial isolasjon ble gjennomført i tidsperioden mars 2020 til februar 2021. Spørsmålene ble sendt per post til 12 772 personer over 70 år og til sammen var det 9 391 som svarte på undersøkelsen. Undersøkelsen og rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Les mer om korona og eldre på våre sider