Ny lærebok i alderspsykiatri staker ut kursen - Nasjonalt senter for aldring og helse

Ny lærebok i alderspsykiatri staker ut kursen

Redaktør Knut Engedal har lang fartstid innenfor alderspsykiatrien, og har vært en sentral drivkraft for læreboka mange har ventet på. Medredaktør Marit Tveito og flere av de aller flinkeste fagfolkene i Norge har bidratt, og læreboka setter kursen mot nye horisonter innen alderspsykiatrien.

Lærebok Alderspsykiatri
Ny lærebok setter status for alderspsykiatrien

Vi trengte en ny lærebok som kan sette status for fagfeltet, og som kan holde faget levende. Jeg var eneste forfatter for den første læreboka i alderspsykiatri, som kom i 2000, og sånn sett så kan man vel si at jeg nå avslutter karrieren med denne boka, sier Engedal, som dog ikke har gitt seg ennå. Han er «still going strong» som seniorforsker i Aldring og helse. Engedal har lang fartstid både innen alderspsykiatrien og innefor demensområdet.

– Jeg var denne gangen så heldig å få med meg en yngre kraft i arbeidet med læreboka, som også vil bidra til å ta fagfeltet videre, fortsetter han. Den yngre kraften han sikter til er medredaktør Marit Tveito, som nylig ble ansatt som fagsjef i alderspsykiatri i Aldring og helse.

Engedal poengterer, på telefon rett før læreboka blir lansert, at det blir stadig flere eldre, og at man innen fagfeltet ikke kan forvente seg nye store ressurser. Derfor blir kompetanseheving enda viktigere i fremtiden, og den nye læreboka passer sånn sett inn i det bildet.

– Spesialisthelsetjenesten må jobbe enda smartere, og samarbeide tettere med primærhelsetjenesten. Jeg tenker også at DPS`ene bør få en sterkere rolle. Jeg håper at læreboka kan være med på å bidra, sier han.

Pårørende løftes opp

Læreboka gir oversikt over utviklingen til alderspsykiatrien som fag, og forklarer hvordan alderspsykiatrien er organisert. Forfatterne beskriver utredning og diagnostikk av psykiske lidelser hos eldre, og hvordan lidelsene kan forebygges og behandles.

– Vi ønsket å forklare aldringsprosessen ut ifra biologiske, psykologiske og sosiale perspektiver, sier han.

– Nytt i boka er at vi også drøfter pårørendes rolle og situasjon, og belyser etiske og juridiske forhold i møte med pasientgruppa. Det er også egne kapitler om temaene søvn, selvmord og selvmordsfare, psykisk helse hos eldre fra andre kulturer og psykisk helse hos eldre med utviklingshemning.

Engedal trekker spesielt frem temaet rus blant eldre, som han ser kommer mer og mer opp, men ikke frem.

– Vi må få dette ut av skapet. Helsepersonell er alt for redde for å ta opp drikking av alkohol med eldre siden de tenker at det ofte kan oppstå konfrontasjoner. Det er faktisk slik at eldre kan drikke seg i hjel. Og piller blandet med alkohol er en svært dårlig kombinasjon. I boka finnes det verktøy til hvordan helsepersonell kan kommunisere med eldre om dette, sier Engedal.

Relevant for mange

Boka er skrevet for studenter og helsepersonell med bachelorgrad innenfor helse- og sosialfaglige utdanninger, samt psykologer og leger som jobber i det alderspsykiatriske fagfeltet.

– Studenter er svært viktig for nyrekruttering til faget. Vi trenger at de unge bærer faget videre, sier han.

NB! Legg merke til at også læreboka Psykiske sykdommer i eldre år er på trappene, og kommer neste vår. Boka dekker et bredt spekter av temaer innen feltet psykisk helse hos eldre, og retter seg mot alle som jobber med eldre i kommunehelsetjenesten. Du kan kjøpe boka her.

– I tillegg mener vi boka vil være nyttig for helse- og omsorgspersonell med utdanning på videregående nivå og bachelornivå som er interessert i å vite mer om psykiske lidelser hos eldre og hvordan de kan behandles, sier Engedal.

Dette er en helt ny lærebok i alderspsykiatri, men innholdet bygger på læreboka Alderspsykiatri i praksis, som Engedal var redaktør for i 2000, med senere revisjoner, sist i 2008.

Du finner omslaget til boka her

Du finner innholdsfortegnelsen her

Du kan kjøpe boka i nettbutikken vår