Knut Engedal fikk Demensforskningsprisen 2019

Professor emeritus og seniorforsker Knut Engedal ved Aldring og helse fikk tirsdag Demensforskningsprisen, og fikk fortjent heder av H.M. Kongen ved prisutdelingen. I tillegg til å generere viktige forskningsresultater, la juryen vekt på at han har bidratt til mer åpenhet om demens.

demensforskpris03.jpg
demensforskpris04.jpg
demensforskpris05.jpg

Nestleder for juryen for Demensforskningsprisen forklarer hvorfor Knut Engedal fikk prisen.

Les hele begrunnelsen på Nasjonalforeningen for folkehelsens nettsider

Les daglig leder i Aldring og helse, Kari Midtbø Kristiansen, sin tale til prisvinneren

Prisen ble utdelt på en stor tilstelning på Det norske teatret med Hans Majestet Kongen som prisutdeler. Engedal er en markant skikkelse ikke bare innenfor norsk demensforskning, men også internasjonalt.

– Aldring og helse er stolte og glade for at Knut Engedal nå mottar Nasjonalforeningens demensforskningspris for 2019, sier daglig leder Kari Midtbø Kristiansen i Aldring og helse i en kommentar.

«The grand old man» innen demensforskningen

Juryen har blant annet lagt vekt på Engedal banebrytende forskning og lange fartstid:

“Prisvinneren regnes som en pionér og nestor innen norsk demensforskning, og har jobbet med demens i over 30 år. Knut Engedal er Norges første professor i geriatri. Gjennom sin banebrytende forskning og andre forskningsrelaterte aktiviteter, har han bidratt til at demens som forskningsfelt har blitt nasjonalt og internasjonalt anerkjent.”

– Dette er så til de grader fortjent. Knut er «the grand old man» i demensforskningen i Norge. Takket være hans faglige dyktighet, hans interesse for området, hans kunnskap om forskning, hans enorme evne til å bygge nettverk å få med seg andre, hans ekstreme arbeidskapasitet og hans jordnære og usedvanlig hyggelige personlighet, har det også i Norge blitt stor interesse for demensforskning og mange miljøer har blitt bygget opp, fortsetter Midtbø Kristiansen.

Hyller Engedal for hans åpne, positive og inkluderende væremåte

– Knut har en finger med i det meste, vær du trygg! Han er alltid positiv, lyttende og hjelpsom. På mange måter kan man si at Knut Engedal ER norsk demensforskning. Alle kjenner Knut og har er relasjon til ham.

Midtbø Kristiansen trekker også fram hans evne til å tenke tverrfaglig og tverrprofesjonelt. Under hans kyndige ledelse har mange ulike yrkesgrupper blitt stimulert til å bidra inn på demensforskningsfeltet.

– Han er genuint glad i og opptatt av personer med demens og deres pårørende. Og opptatt av at forskningen han bidrar til skal gi et bedre tilbud til dem det gjelder. Vi gratulerer derfor Knut Engedal med en svært fortjent pris!

Knut Engedal
Prisvinner Knut Engedal: Eksponent for tverrfaglighet.
Foto: Martin Lundsvoll

Opprinnelig fra Bergen

Engedal er fra Bergen, og han tok medisinstudiet i Tyskland. Han har jobbet som distriktslege på Austevoll, har hatt privatpraksis i Bergen og jobbet som sykehjemslege i Oslo. Engedal har siden 1983 for det meste hatt sitt virke ved geriatrisk og psykiatrisk avdeling ved Ullevål, og forskerkarrieren startet der.

Han er en eksponent for tverrfaglig arbeid innenfor eldreomsorgen. Engedal var med å starte, og har preget det som etterhvert ble til Nasjonalt senter for aldring og helse. Han var i referansegruppen for Utviklingsprogram for demens 1990-95, og leder av utviklingsprogrammet for alderspsykiatri 1992-95. Disse programmene var forløperne til Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens, hvor han var forsknings- og fagsjef i det tredelte lederskapet sammen med Arnfinn Eek og Aase-Marit Nygård. Engedal var instrumentell i inkluderingen av de nye fagdisiplinene alderspsykiatri, funksjonshemning og aldring og utviklingshemning og aldring. Dette resulterte i 1997 i opprettelsen av Nasjonalt senter for aldring og helse der han fortsatte som fag- og forskningssjef til 2013.

Engedal er også en av nestorene innenfor internasjonal forskning på alderspsykiatri, og ble i 2015 tildelt fortjenesteprisen fra styret i den internasjonale organisasjonen for alderspsykiatere (IPA).

Stor arbeidskapasitet

Engedal har stor arbeidskapasitet. Dette har blant annet gitt seg utslag i at stipendiater, som det har vært mange av, gjerne har fått tilbakemelding allerede morgenen etter sine innleveringer. Engedal har en innebygd dugnadsånd der «han gjør alt», som en kollega beskriver det. Ingen forsamling er for liten for et foredrag om demens.

Engedal er beskrevet av kolleger som en god formidler som klarer å gjøre vanskelige problemstillinger lett tilgjengelige både for lekmann og lærd. Han er kjent som lærebokforfatter, og skrev den første læreboka i Norge om demens sammen med Per Kristian Haugen, utgitt på forlaget til Aldring og helse.

Prisene består av et beløp på 200 000 kroner og et grafisk blad. Beløpet skal komme forskningen til gode.

Les mer om prisvinneren i dette portrettintervjuet i en tidligere utgave av Tidsskriftet aldring og helse

Knut Engedal
Knut Engedal: Når han ikke jobber, så er han på hytta.
Foto: Bente Wallander