Hvordan skal vi bo når vi blir eldre?

Carpe Diem demenslandsby og Strømmehaven i Kristiansand var først ut i Norge. Nå bygger Oslo kommune demenslandsbyer på Lille Tøyen og Furuset i Oslo. Målet er et bedre, mer normalt liv for personer med demens. Men det finnes også andre spennende løsninger: kan sosiale boformer bidra til flere år i eget hjem?

– Demenslandsbyer er et fint tilbud, men det blir fort et tilbud for en smal gruppe i en kort periode, mener Kari Midtbø Kristiansen, daglig leder i Aldring og helse.

Hun har lenge ment at demenslandsbyene har mange gode sider: små enheter, tilpassede omsorgstilbud, tilrettelegging for et mer normalt liv, men hun mener vi også må tenke bredere.

Å bli gammel er en del av løsningen

– Vi blir flere eldre. Det er en verdifull, men også kostbar gave, sier hun.

For her ligger noe av løsningen i det som stadig trekkes frem som en utfordring.

– Når vi blir flere eldre, må vi tenke annerledes. På ett eller annet tidspunkt vil eldre få behov for tilpassede tjenester, men de er også en stor ressurs. Og jo flere friske år vi kan få, desto større blir denne ressursen.

Tanken om et mer aktivt nærmiljø der man hjelper hverandre på tvers av generasjoner, er noe Kristiansen trekker frem som en god vei fremover.

Sosiale boformer er veien videre

– Det finnes en rekke eksempler på sosiale boformer, som vi kan lære av rundt om i Europa, forteller Kristiansen, og peker til både prosjekter i Tyskland og Danmark.

Hun mener vi må tenke inkluderende lokalsamfunn og bygge sosiale nettverk. Nettverk der eldre kan bistå med for eksempel barnepass og yngre kan hjelpe de eldre med hverdagslige gjøremål. Her kan man skape en vinn-vinn-situasjon hvis alle trår til.

– For å kunne møte fremtidens utfordringer, må vi bygge opp gjensidig tillit og skape et inkluderende og raust samfunn, fortsetter hun.

Det må legges til rette for at vi kan leve aktive liv. Det må være mulighet for uformelle aktiviteter og aktiviteter i regi av frivillighet eller andre.

– Man vet at fysisk, psykisk og sosial aktivitet har betydning for at vår livskvalitet og bedrer muligheten for flere friske år. Kunnskapen om dette øker, og denne må det bygges videre på. I tillegg må man få på plass gode folkehelsetiltak og sosiale boformer i nærmiljøene.

Tjenester og aktiviteter for alle i eksisterende nærmiljøer

Kristiansen er selv engasjert som rådgiver i prosjektet Gislehagen i Asker, hvor det er planlagt rundt 150 leiligheter. Der legger de opp til et aktivt nabolag for alle generasjoner. I tillegg planlegger de for tjenester til eldre, som dagaktiviteter for personer med demens og egen enhet for heldøgnsomsorg.

– Jeg tror på en slik løsning. En løsning der man bygger opp samfunn for personer i alle aldre, tilpasset ulike funksjonsnivåer. Dette er en mer bærekraftig løsning på sikt, sier Kristiansen.

Disse tilpassede samfunnene bør bli en del av eksisterende nærmiljø og gjøre bruk av tilbudene som allerede finnes.  

– Nye tilbud som etableres her, bør også være åpne for alle andre i lokalmiljøet. På den måten kan vi hjelpe hverandre, avslutter hun.

Les mer om boformer for personer med demens i boligguiden.