Hvordan komme i gang med Sterk og stødig

Trening som vektlegger muskelstyrke, balanse og koordinasjon bidrar til å redusere fallfare og fall hos hjemmeboende eldre. Det er derfor viktig å skape møteplasser i nærmiljøene for aktivitet, deltakelse og sosialt fellesskap. Sterk og stødig er eksempel på et slikt helsefremmende og forebyggende nærmiljøtiltak.

For å kunne tilby et bærekraftig tjenestetilbud til eldre personer i fremtiden må norske kommuner drive kunnskapsbaserte helsefremmende og forebyggende tiltak. Regelmessig fysisk aktivitet og trening kan forebygge plager og bidra til god helse, økt livskvalitet og overskudd i hverdagen. Sviktende fysisk funksjon er en hyppig årsak til at eldre beveger seg mindre og slutter å gå utendørs, noe som igjen fører til passivitet, ensomhet og sosial tilbaketrekning.

Satsing på helsefremming og forebygging er også i tråd med nasjonale og internasjonale føringer om en mer aktiv alderdom. WHO trekker fram Healthy Ageing som dette tiårets satsing. WHO mener at vi i stedet for negativt ladede begreper som skrøpelighet, i større grad bør snakke om personers indre kapasitet og funksjon. Vi bør i større grad fokusere på en styrking av personens fysiske og mentale reserver for å motvirke funksjonstap i eldre år. Sterk og stødig er et tilbud der nettopp dette er målet.

Rekruttering av frivillige instruktører

Sterk og stødig-treningsgrupper har en lavterskelprofil, ingen tidsavgrensning på deltakelse for den enkelte, og drives i et samarbeid mellom kommunens helsetjeneste og frivillige instruktører.

Kommunen trenger sertifiserte Sterk og stødig-veiledere for å etablere og følge opp tilbudet, samt lære opp og veilede frivillige instruktører. En veileder må være fysioterapeut eller fagperson med idrettsfaglig bachelorutdanning. Nasjonalt senter for aldring og helse tilbyr halvårlige sertifiseringskurs for Sterk og stødig-veiledere.

Målgruppa for Sterk og stødig

 • Hjemmeboende eldre personer (65+)
 • Begynnende balanse- eller gangproblemer
 • Ikke mer enn 2 fall siste halvår
 • Kan gå innendørs uten ganghjelpemidler
 • Kommer seg til/fra treningen på egen hånd
 • Mottar lite eller ingen hjelp fra kommunen

Planlegging, plassering og drift av Sterk og stødig

Sterk og stødig må forankres i kommunens planverk og ledelse under helsefremmende og forebyggende tiltak. Det anbefales videre at tilbudet forankres i fysioterapitjenesten eller frisklivsentral, avhengig av hvor fagpersoner med tilstrekkelig kompetanse er organisert. Sterk og stødig-veileder må ha bakgrunn som fysioterapeut eller inneha en bachelorgrad i idrettsfag for å kunne sertifiseres. Når dette er på plass, kan kommunen melde fagpersoner til sertifiseringskurs for veiledere som blir arrangert av Aldring og helse

Sertifisering av Sterk og stødig-veiledere

Nasjonalt senter for aldring og helse arrangerer hvert halvår kurs for fysioterapeuter eller fagpersoner med idrettsfaglig bachelorgrad som ønsker å bli Sterk og stødig-veiledere. Kurset har et omfang på tre dager, hvorav to dager er organisert som fysisk samling. I tillegg skal kursdeltakerne gjennomføre digitalt for- og etterarbeid tilsvarende én dag. Det er kun sertifiserte veiledere som kan gjennomføre opplæring og faglig veiledning av frivillige instruktører i egen kommune. Vi anbefaler at hver kommune sender minimum to fagpersoner på veilederkurs.

Påmelding til kurs skjer via Aldring og helses butikk.

Rekruttering og opplæring av frivillige instruktører

Rekrutteringsarbeidet kan innebære et samarbeid på tvers av offentlig og frivillig sektor.

Eksempler på kanaler for rekruttering av frivillige instruktører:

 • Annonse/reportasje/artikkel i lokalavis
 • Reportasje i lokal radio/tv
 • Direkte kontakt/lokalkunnskaper/bekjentskaper
 • Samarbeid med frivilligsentral
 • Sosial medier, for eksempel kommunens Facebook-side
 • Kommunens nettside
 • Presentasjoner i relevante forum
 • Flyers/plakater
  • Frisklivssentralen
  • Bedriftsidretten eller idrettslag
  • NAV
  • Ulike pensjonistforeningers lokallag
  • Turistforeningens lokallag

Eksempel på annonsetekst ved rekruttering av frivillige instruktører:

Vi søker frivillige instruktører til helsefremmende og forebyggende treningsgrupper for seniorer.
Vi søker etter personer som har interesse for og lyst til å lede treningsgrupper for seniorer. Målgruppen for treningen er seniorer som opplever endringer i bevegelsesfunksjon og ustøhet i enkelte situasjoner. Treningen gjennomføres én gang per uke.
Aktuelle instruktører vil få opplæring i form av et tre dagers kurs. Instruktørene vil få oppfølging av kommunens Sterk og stødig-veileder som er fysioteraput.
Treningsgruppene er et ledd i satsningen på forebygging av funksjonssvikt og fall.
Ved interesse, ta kontakt med: Kari Nordmann, tlf xxxxxxxxx, epost: kari.nordmann@kommunenavn.no

Når kommunen har fått på plass frivillige som ønsker å bli Sterk og stødig-instruktører skal disse kurses av Sterk og stødig-veilederne i kommunen. Kurset går over tre dager, og kursdeltakerne må gjennomføre Basis e-læringskurs for aktivitetssentre. Håndbøker må bestilles til instruktørene.

Alt annet undervisningsmateriell, inkludert PowerPoint-presentasjoner og undervisningsfilmer, er tilgjengelig her (passordbeskyttet)

Etablering av treningsgrupper

Rekruttering av deltagere

 • Tilbudet bør være tilgjengelig for innbyggerne uansett hvor man bor i en kommune.
 • Rekruttering av deltakere kan foregå på ulike måter som annonser i lokalavis, oppslag i nærmiljø, flyer/informasjon på digital skjerm på legesenter
 • Kommunen må lage rutiner som sikrer at man når riktig målgruppe
 • OBS! Ordene fall og fallforebygging bør unngås i markedsføringen av tilbudet

Eksempel på annonsetekst ved rekruttering av deltakere:

Er du litt ustø, over 65 år og kjenner at beina ikke er så sterke lenger? Ønsker du å bli sterkere og stødigere?

Da kan Sterk og stødig-gruppene være noe for deg!

Du er velkommen til å trene i en av våre treningsgrupper for seniorer, med hovedvekt på balanse- og styrketrening. Du trenger ikke ha noen erfaring med trening fra tidligere, men du må kunne gå innendørs uten hjelpemiddel.

Beliggenhet

Lett tilgengelig i nærmiljø. Spre gjerne tilbudet til ulike steder i kommunen. Nærmiljøbaserte tilbud kan også bidra til ivaretakelse og utvikling av sosiale nettverk. Det er en fordel med offentlig kommunikasjon, buss eller bane, og at det ellers er parkeringsplasser tilgjengelig hvis lokalet ikke ligger i nærområdet.

Lokaler og utstyr

Lokalet bør ha enkel adkomst for deltakere, og bør være av en viss størrelse slik at deltakerne har plass til å bevege seg foran og bak stolen samt i ring. Underlaget i treningsrommet bør være plant (prøv å unngå flislagt gulv hvis mulig) og gjerne ha støtabsorberende underlag (dette er vanlig i idrettshaller). Det er en fordel at rommet ikke har søyler, da dette vanskeliggjør forflytninger og sikt. Lokalet må ha tilgang på stoler fortrinnsvis uten armlener (normal sittehøyde), og gjerne anlegg for avspilling av musikk. Vi anbefaler at det i størst mulig grad benyttes kommunale lokaler der dette finnes, og at det argumenteres for at lokalene kan benyttes uten kostnad.

Tips!  

Mange kommuner har gode erfaringer med lån eller leie av lokaler av ideelle organisasjoner, lokale forsamlingshus, idrettslag og kirker. Her er det gode muligheter for å forhandle fram vederlagsfritt lån av lokale eller en god avtale om pris. Kanskje kan «betalingen» være i form av for eksempel foredrag om et faglig tema, som er aktuelt for organisasjonen det gjelder?

Gruppetreningen

Antall deltakere i gruppene kan variere ut ifra lokalets størrelse. Maksimalt antall uavhengig av areal skal ikke overstige 20 deltakere. Det er viktig å sikre at instruktøren har mulighet til å se den enkelte deltaker. Hver treningstime varer 60 minutter. Gruppetreningen bør tilbys kontinuerlig gjennom hele året (med unntak av i ferier). Tilbudet bør være åpent for nye deltakere fortløpende, så lenge det er ledig kapasitet.

Oppfølging av frivillige instruktører

Avtale med frivillig instruktør

Vi anbefaler at det inngås en skriftlig avtale mellom kommunen og den frivillige instruktøren. Mange kommuner har allerede avtalemaler som kan dekke instruktør-oppdraget. 

Avtalen eller skriftlige materiale som følger avtalen bør inneholde:

 • Kommunens forpliktelser overfor instruktøren (faglig oppfølging og veiledning, være tilgjengelig ved behov, gjennomføre halvårlige samlinger for instruktører, skaffe vikar ved planlagt fravær)
 • Instruktørene skal følge treningsprogrammet for Sterk og stødig, varsle kommunen ved behov for bistand og varsle ved uønskede hendelser (skade/nesten skade)
 • Omfang (tidspunkt og sted for gruppe, varighet av avtale, opphør av avtale, treningsperioder og ferieperioder)
 • Eventuell avtale om godtgjøring av faktiske utgifter (for eksempel kjøregodtgjørelse)
 • Ulykkesforsikring for frivillig instruktør, se under

Forsikring av frivillige instruktører og førstehjelpskurs

Kommunen bør tilby de frivillige instruktørene avtale om ulykkesforsikring i forbindelse med frivillig oppdrag for kommunen. Flere kommuner har slike generelle avtaler, som forutsetter inngått skriftlig avtale mellom kommunen og den frivillige.  

Det stilles ikke krav at Sterk og stødig-instruktører gjennomgår førstehjelpskurs. Flere kommuner praktiserer imidlertid dette som standard for frivillige medarbeidere. Undersøk dette før det inngås skriftlig avtale med den frivillige instruktøren. Kommunen informerer instruktørene om hvor og hvordan de skal varsle ved uønskede hendelser, som for eksempel et fall, nesten-fall, eller illebefinnende.

Veiledning av frivillige instruktører

Vi anbefaler at det rekrutteres to frivillige instruktører per treningsgruppe. Sterk og stødig-veiledere i fysioterapitjenesten eller frisklivssentralen i kommunen har ansvar for kontinuerlig faglig oppfølging av instruktørene. Alle instruktører observeres og veiledes av Sterk og stødig-veilederen minimum hvert halvår.

Det bør gjennomføres fagsamlinger hvert halvår for å ivareta instruktørene på en god måte, og for å kvalitetssikre tilbudet. Samlingene kan organiseres av fysioterapitjenesten eller frisklivssentralen i hver enkelt kommune eller i et samarbeid mellom flere kommuner i samme region.

Oppfølging av deltakere

Påmelding og behandling av henvendelser

Kommunen sørger for å ha et felles telefonnummer for påmelding til gruppene, og noen som er tilgjengelig for å svare på nye henvendelser. Telefontilgjengelighet er avgjørende for å lykkes med rekruttering av nye deltakere.

For å sikre riktig målgruppe anbefales det å benytte et skjema for påmelding, slik at seniorer som er for spreke eller som har for dårlig funkjsonsnivå for Sterk og stødig, henvises til andre og mer egnede tilbud.

Registrering av deltakere og oppbevaring av deltakerlister

Sterk og stødig er et lavterskeltilbud, og kommunen skal ikke innhente helseopplysninger om deltakerne. Det kan imidlertid være interessant for kommunen å få jevnlig informasjon om oppmøte og eventuelle frafall.

Rutiner for håndtering av deltakere som ikke (lenger) er i målgruppen

Sterk og stødig er et helsefremmende og forebyggende lavterskeltilbud. Deltaker beslutter selv å melde seg på, og har et selvstendig ansvar for å eventuelt avklare med fastlege om deltakelse i Sterk og stødig er forsvarlig.

 • Utover å be deltaker ta hensyn til dagsform, skal ikke instruktører oppfordre til samtale om den enkelte deltakers helsetilstand, gi råd om den enkelte deltakers helsetilstand eller etterspørre deltakers helsetilstand.
 • Instruktørene skal være kjent med hva de skal gjøre dersom det dukker opp deltakere som ikke er i målgruppa. Dette gjelder særlig dersom det anses som uforsvarlig å la personen delta (høy risiko for skade).