Sterk og stødig

Treningsgrupper tilpasset for seniorer

Sterk og stødig er treningsgrupper tilpasset for seniorer som opplever ustøhet med begynnende funksjonssvikt som har behov for balanse- og styrketrening.  

De nasjonale anbefalingene for fysisk aktivitet presiserer at eldre med nedsatt balanse, i tillegg til å være fysisk aktive 30 minutter minst 5 dager i uken, bør gjøre balanseøvelser og styrketrening for å bedre styrke og balanse og dermed redusere risikoen for fall. Sterk og stødig er et gruppetreningstilbud som foregår én gang i uka. Treningsgruppene blir ledet av frivillige instruktører som blir veiledet av fysioterapeuter som er sertifiserte sterk og stødig-veiledere. Pr 1.januar 2024 er tilbudet etablert/i ferd med å etableres i ca 120 norske kommuner, mer enn 600 frivillige er instruktører, og over 7500 deltakere benytter treningstilbudet.

Sterk og stødig-modellen

Sterk og stødig-modellen innebærer at Aldring og helse står for opplæring og sertifisering av Sterk og stødig-veiledere. Videre har sertifiserte veiledere to roller: de holder kurs for frivillige instruktører med kursopplegg og materiell utviklet for Sterk og stødig, og de veileder de frivillige instruktørene når disse har blitt sertifisert og begynner å ha treningsgrupper.

Målgruppe

Det er sentralt i Sterk og stødig at treningsgruppene retter seg til en konkret målgruppe. Dette er viktig for at treningen skal bli effektiv for deltakerne.

Målgruppen for Sterk og stødig

Deltakeren i Sterk og Stødig er over 65 år og:

  • bor i eget hjem.
  • klarer seg uten særlig hjelp og bistand fra kommunen Det betyr at man kanskje har noen hjelpemidler, trygghetsalarm eller matombringing, men klarer seg uten hjemmesykepleie.
  • er i stand til å gå uten hjelpemidler innendørs. Dette er viktig for å kunne følge Sterk og Stødig-treningen i stående og gående på en trygg måte
  • erfarer endringer i bevegelsesfunksjon og ustøhet i enkelte situasjoner. Dette er ikke nødvendigvis synlige endringer for andre, men kan være veldig begrensende for personen som kjenner på det.

Sterk og Stødig kan utgjøre et viktig ledd i kommunens samlede tilbud om trening og fysisk aktivitet til seniorer. Det skal ikke erstatte verken treningssenter eller behandlingsgruppe.

Treningsprogrammet

Innholdet i treningsprogrammet i Sterk og stødig består av følgende deler: Oppvarming, kondisjonsdel, styrkeøvelser, balanseøvelser og nedtrapping. De spesifikke øvelsene som inngår i hver av delene i treningsprogrammet er forskningsbaserte og inngår i kursmateriellet.

Utviklingen av programmet

Sterk og stødig-modellen er resultat av et mangeårig utviklingsarbeid som startet i Trondheim for 15 år siden, og som senere er utbredt i over 100 norske kommuner.

Utviklingsarbeidet var et samarbeid mellom Norges teknisk-naturfaglige universitet (NTNU) og Trondheim kommune og ble i perioden 2011–2018 finansiert gjennom prosjektstøtte fra Orkdal Sanitetsforening og Helsedirektoratets tilskuddsordning Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet. Som del av dette utviklingsarbeidet ble det utarbeidet håndbøker med teorigrunnlag og et utvalg kvalitetssikrede øvelser. I perioden 2018–2022 hadde NTNU ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ansvaret for koordinering, videreutvikling og bredding av Sterk og stødig

Disse har i særlig grad bidratt inn i utviklingsarbeidet:

  • Kompetansesenteret for bevegelsesvansker og fall, St. Olavs Hospital ved fysioterapeutene Randi Granbo og Elin Simonsen
  • Later Life Training ved Dawn Skelton
  • En ressursgruppe bestående av fysioterapeuter fra kommunene Trondheim, Oppegård, Bergen og Stavanger
  • NTNU ved forskningsgruppa Geriatri, bevegelse og hjerneslag – GeMS.

I 2022 overtok Nasjonalt senter for aldring og helse rettighetene til treningsprogrammet og tilhørende kursmateriell.

Prosjektledere for Sterk og stødig hos Aldring og helse er Ingebjørg Lavrantsdatter Kyrdalen og Elisabeth Wiken Telenius.

E-post: sterkogstodig@aldringoghelse.no

Elisabeth Wiken Telenius og Ingebjørg Lavrantsdatter Kyrdalen