“Why not lonely?” - Nasjonalt senter for aldring og helse

“Why not lonely?”

Factors related to loneliness and non-loneliness in people aged 40-79 years: a longitudinal study

Bakgrunn: Ensomhet og sosial isolasjon er et tema som har fått økende oppmerksomhet de seneste årene. Mens en rekke studier har undersøkt faktorer som bidrar til følelser av ensomhet, har færre fokusert på hva som kjennetegner de som er stabilt ikke ensomme. I dette prosjektet fokuserer vi på de som ikke blir mer ensomme selv når faktorer som ofte forbindes med ensomhet rammer dem. Hvorfor blir noen mer ensomme, når ulike tap (tap av ektefelle, tap av helse og funksjonsevne) rammer, mens andre ikke opplever økt ensomhet?

Problemstillinger: Fører tap av ektefelle og tap av helse og funksjonsevne i mindre grad til ensomhet i noen grupper enn i andre? Hva karakteriserer disse gruppene? Hvem er resiliente ved tap? Er tap av partner, helse og funksjonsevne mer ensomhetsskapende i noen aldersgrupper enn andre? Hvordan ser det ut blant kvinner og menn i ulike aldre?

Metode: Analysene baseres på longitudinelle data fra den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG) der vi bruker data fra de tre rundene med datainnsamling (2002, 2007, og 2017). Ved baseline, i 2002, var populasjonen 40-79 år, og ved tredje runde var deltakerne 55-95 år. 2300 personer deltok i alle tre rundene. Variabler som vil bli analysert i dette prosjektet er alder, kjønn, barndomsopplevelser, utdanning, partner status, funksjonsnedsettelse, subjektiv helse, subjektiv økonomi, personlighetsvariabler, mestring, sosiale aktiviteter, sosiale relasjoner og vennskap.

Prosjektleder: Magnhild Nicolaisen

Prosjektmedarbeider: Kirsten Thorsen