Fra Leon Jarners forskningspris til Leon Jarners forskningsstipend

Fremragende forskere har gjennom årenes løp blitt tildelt Leon Jarners demensforskningspris på Demensdagene. I prisen lå det blant annet et beløp på 75 000,-. Nå kan forskere i steden søke om et forskningsstipend på hele 200 000,-.

Leon Jarners Minnefond til forskning om Alzheimers sykdom og andre former for demens utlyser stipend på 200 000,- til bruk i forskning om demens. Det kan søkes om hele summen eller om et mindre beløp til et selvstendig prosjekt eller som et bidrag til et større prosjekt. Stipendet kan brukes til et bredt utvalg av typer prosjekter som for eksempel for å bedre diagnostikk, behandling og omsorg, herunder livskvalitet til personer med demens /eller deres pårørende. Det er ingen spesifikke temaer som prioriteres for tildeling.

Midlene kan brukes til ulike formål, som innkjøp av teknisk utstyr, laboratorieanalyser, lønn til egen forskning, til forskningsassistanse, eller til å dekke kostnader i forbindelse med utarbeidelse av et nytt prosjekt (frikjøp), eller til avslutning av et pågående prosjekt (ferdig skrive en artikkel eller phd arbeid). Rapport må avlegges ultimo 2022.

Det fins ikke et særskilt søknadsskjema. Søknad på maksimum to sider som må inneholde angivelse av bakgrunn, målsetting, metode/prosedyre og forventet start og avslutning må skrives på norsk eller engelsk og sendes sammen med CV på maksimum en side elektronisk til: knut.engedal@aldringoghelse.no, innen 15 september 2021.

Tildeling av stipend vil bli offentliggjort på Demensdagene 2021.       

Les mer om Leon Jarners minnefond og stipendet her