Skrøpelighet i et livsløpsperspektiv - Nasjonalt senter for aldring og helse

Pågående forskningsprosjekt

Skrøpelighet i et livsløpsperspektiv

Bakgrunn:

Verdens befolkning blir stadig eldre, det vil snart være flere eldre enn barn. Skrøpelighet (engelsk frailty) er en tilstand hvor kroppens fysiologiske reservekapasitet er svekket. Skrøpelighet øker risikoen for komplikasjoner og funksjonstap ved skader og sykdom, behov for heldøgnsomsorg og død. Omsorg for personer som lever med skrøpelighet vil innebære store offentlige kostnader og utgjøre en stor folkehelseutfordring i årene som kommer. Skrøpelighet kan forebygges, utsettes og bremses, men det er behov for mer kunnskap om forekomst, risikofaktorer og hva som påvirker endring i skrøpelighet.

Mål:

I dette prosjektet vil vi se på skrøpelighet i et livsløpsperspektiv. Vi vil bruke data fra Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT) og Aldring i Trøndelag (AiT). HUNT er en av verdens største befolkningsundersøkelser. I prosjektet benyttes data som følger deltakere i nær 40 år, fra HUNT1 (1984-1986) til AiT (2021-2023). Vi ønsker å gi ny kunnskap som kan brukes til planlegging og utvikling av tjenestetilbud og tiltak med mål om å forebygge eller utsette skrøpelighet i eldre år.

Prosjektet har tre delmål:

Estimere forekomst av skrøpelighet i befolkningen >70 år i Norge, fordelt på alder og kjønn.

Undersøke om selvrapportert psykisk helse midt i livet har sammenheng med skrøpelighet 30 år senere, samt hvilken betydning fysisk aktivitet har for denne sammenhengen.

Beskrive endringer i skrøpelighet over en fireårsperiode for personer >70 år, og beskrive hvilken rolle fysisk aktivitet og andre faktorer har for eventuelle endringer.

Tilknyttede prosjekter:

HUNT 1,2,3,4

HUNT 4 70+

AiT