Risikofaktorer for demens og helseatferd - Nasjonalt senter for aldring og helse

Pågående forskningsprosjekt

Risikofaktorer for demens og helseatferd

Det er økende interesse for hvordan livsstil gjennom hele livet påvirker risikoen for å få demens, og forebygging av demens må bygge på en helhetlig tilnærming. Hvordan er kunnskapen om forebygging av demensrisiko i befolkningen? Vi trenger mer kunnskap om hva som motiverer mennesker til å endre levevaner for å fremme god eldrehelse.

Bakgrunn

Med Regjerningens Demensplan 2025 vil det iverksettes tiltak relatert til forebygging og folkehelse i planperioden. Prosjektet vil kunne gi oss kunnskap om den norske befolkingens kjennskap til forebygging av demens, og deres vilje til å endre helseatferd for å redusere demensrisiko, både før og etter Demensplan 2025. På denne måten vil vi kunne måle effekten av de nye tiltakene knyttet til demensforebygging og helseatferd som settes i verk. Prosjektet vil kunne frembringe kunnskap som vil hjelpe beslutningstakere med ansvar for forebyggende helsearbeid.

Målsetting

Prosjektet vil undersøke befolkningens (i alderen 40-70 år) kunnskap om levevaner og risikofaktorer for å få demens i en landsomfattende spørreundersøkelse på nett.

Datainnsamling

-To nasjonale survey sendes ut før og etter demensplan 2025 til et utvalg på 8000 personer 40+ fra 4 regioner (Nordland, Trøndelag, Oslo og Innlandet).

-Spørsmål til deltakerne i HUNT Aldring i Trøndelag (AiT) prosjektet, ved bruk av spørreskjema.

-Kvalitative intervju med deltakere rekruttert fra HUNT AiT.

-Fokusgruppeintervju med beslutningstakere i kommuner.