Personsentrert omsorg på sykehus - Nasjonalt senter for aldring og helse

Pågående forskningsprosjekt

Personsentrert omsorg på sykehus

På sykehus kan miljøbehandling redusere uro og forebygge forekomst av akutt forvirring med inntil 30 prosent, og anbefales derfor til eldre pasienter med demens. Miljøbehandling i form av ikke-farmakologiske og psykososiale behandlings- og omsorgstiltak fungerer best når den bygger på personsentrert omsorg. Det mangler imidlertid metoder for å komme fram til egnet miljøbehandling basert på personsentrert omsorg, som lar seg gjennomføre med den organisering, pasientflyt og fysiske forhold som eksisterer i sykehus i dag.

Målsetting

Målet med prosjektet er å pilotere en modell for personsentrert omsorg og konkretisere bruk av miljøbehandling i sykehus slik at behov knyttet til kognitiv svikt ivaretas.

Prosedyre og metode

Modellen gir sykepleiere på sykehus en struktur for å analysere situasjoner der personen med demens uttrykker seg på en måte sykepleierne har vansker med å tolke. Utgangspunktet er personen med demens sitt perspektiv på situasjonen, noe man prøver å få innblikk i ved å observere personens atferd og sammenholde med kunnskap om personens nevrologiske skade, helse og relevante opplysninger fra pårørende. Analysen fører fram til vurdering av aktuelle miljøbehandlingstiltak, f.eks. tilrettelagt kommunikasjon, musikkterapi eller andre aktiviteter som trygger personen. Modellen piloteres i to måneder. Etter utprøving evalueres modellen med fokusgruppeintervjuer. Intervjuene analyseres med kvalitativ innholdsanalyse.

Organisering av prosjektet

Nasjonalt senter for aldring og helse er ansvarlig for prosjektet, ved Janne Røsvik og Marit Mjørud.