Livsmot eller mismot - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Avsluttet forskningsprosjekt

Livsmot eller mismot

Hjemlengsel, uvirksomhet, isolasjon og ensomhet kan være en del av hverdagslivet for kvinner med innvandrerbakgrunn. Undersøkelser viser at nedstemthet, depresjon og psykosomatisk sykdom er mer utbredt blant personer med innvandrerbakgrunn enn i befolkningen ellers, særlig blant kvinner med pakistansk bakgrunn.

Helsetilstanden hos eldre personer med innvandrerbakgrunn svekkes med økende alder i sterkere grad enn i majoritetsbefolkningen og påvirker psykisk helse. Det er viktig å utvikle gode tilbud og tilpassede tjenester til eldre kvinner med innvandrerbakgrunn.

Mål

Målet er å bidra til forebygging av psykiske plager og mistrivsel hos eldre kvinner med innvandrerbakgrunn. Prosjektet vil gi kunnskap om bedre tilnærminger og tiltak til helse- og sosialpersonell og til frivillige organisasjoner som kommer i kontakt med kvinner med innvandrerbakgrunn. Det skal stimulere til nytenkning, mer brukerorientering og bedre samhandling med kvinnene om helsefremmende opplegg de finner aktuelle.

Metode

Fokusgruppeintervjuer med tjue kvinner over 50 år med innvandrerbakgrunn: to grupper med indisk bakgrunn og to med pakistansk bakgrunn

Individuelle intervjuer med ti fagpersoner / sentrale personer innen helse- og sosialtjenester, moskeer, templer og aktuelle organisasjoner