Landsundersøkelse om boliger - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Avsluttet forskningsprosjekt

Landsundersøkelse om boliger

Målet med prosjektet var å kartlegge boligtilbudet til eldre med utviklingshemning. Undersøkelsen var landsdekkende og ble gjennomført som en del av en større kartlegging som også omhandlet tilbud til personer med demens i kommunene.

Man ønsket blant annet å kartlegge i hvor stor grad eldre med utviklingshemning får bo- og behandlingstilbud i sykehjem. Innsamling av data er gjennomført i 2008-2009. Data er bearbeidet og rapport kommer første halvår 2010.