ICF som felles språk i rehabilitering - Nasjonalt senter for aldring og helse

Avsluttet forskningsprosjekt

ICF som felles språk i rehabilitering

WHOs klassifikasjonssystem Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse (ICF) er i stor utstrekning blitt tatt i bruk som et rammeverk for tverrfaglig samordning i rehabiliteringsarbeid for personer med funksjonsnedsettelser.

ICF danner et enhetlig idégrunnlag og språk for å beskrive helse og helserelaterte forhold (ICF 2003). ICF kan brukes på to ulike måter; som klassifikasjon med koding av funksjon i et detaljert kodeverk, eller som felles språk, rammeverk og begrepsstruktur uten at en bruker kodeverket (ICF-brukerveiledning 2004). 

I prosjektet er problemstillingen: I hvilken grad kan det individuelle i en rehabiliteringsprosess komme til uttrykk når ICF anvendes som felles språk i tverrfaglig dokumentasjon i en rehabiliteringsavdeling? 

Studien baserer seg på dokumentasjon fra rehabiliteringsprosesser og intervju med tverrfaglig team. Prosjektet belyser noen sider av det å bruke ICF i klinisk praksis som har vært lite studert. Det gir kunnskapsgrunnlag i diskusjonen om bruk av ICF på rehabiliteringsfeltet. 

Undersøkelsen er foretatt ved Avdeling for sykepleie og helsefag ved Universitetet i Tromsø og ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Universitetssykehuset Nord-Norge. 

Prosjektet startet i 2005 og ble fullført i 2007. Rapportering våren 2008. Prosjektet er finansiert av FoA, Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse.