Hukommelsesplager og prediksjon av dødelighet - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Avsluttet forskningsprosjekt

Hukommelsesplager og prediksjon av dødelighet

Bakgrunnen for studien er at både subjektive hukommelsesproblemer og vansker med komplekse aktiviteter er tett knyttet til utvikling av demens. Imidlertid er hukommelsesvansker også knyttet til psykiske og somatiske tilstander av ulike varighet. Vår antagelse er at personer hvor hukommelsesvansker opptrer i kombinasjon med vansker med å utføre komplekse aktiviteter, har en økt sårbarhet og dødelighet på sikt.

Målsetting

Formålet med studien er å undersøke betydningen av selvrapporterte hukommelsesvansker og vansker med komplekse aktiviteter i dagliglivet for totaldødelighet.

Metode

Studiens utvalg består av personer som er 70 år og eldre i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag 3 (HUNT3), ca. 7000 personer. Data om selvrapporterte hukommelsesplager og evne til å utføre komplekse aktiviteter i dagliglivet fra HUNT 3 vil bli koblet mot tidspunkt for død fra Dødsårsaksregisteret.