Pågående forskningsprosjekt

Fysisk aktivitet ved kognitiv svikt og demens

Bakgrunn

Demens er en uhelbredelig tilstand som skyldes ulike sykdommer i hjernen og utgjør en av de største samfunnsøkonomiske og folkehelseutfordringene vi står ovenfor. Det finnes per dags dato ingen kur for demens, men fysisk aktivitet er en mulig påvirkbar risikofaktor. I dag vet vi også at endringer i kognisjon oppstår årevis før demens.

Mild kognitiv svikt (MKS) er en risikotilstand for utvikling av demens. Motorisk kognitiv risiko syndrom (MCR), kombinasjonen av subjektiv kognitiv svikt og sakte gange, er en annen mulig risikotilstand for demens. Sammenhengen mellom disse risikotilstandene og demensutvikling er likevel uklar. De kan konvertere til demens, holde seg stabil eller reversere til normal kognitiv funksjon.

Mål

Hovedmålet med denne studien er å bringe frem ny kunnskap som kan brukes til å planlegge og iverksette målrettede forebyggende tiltak, og gi grunnlag for planlegging og utvikling av tjenestetilbud til personer med kognitiv svikt og demens.

Prosjektet har 4 delmål:

  1. Estimere forekomst av MCR i Norge og kartlegge forskjellen mellom MCR og MKS.
  2. Kartlegge hvilken rolle fysisk aktivitet har i endring i kognitiv funksjon hos personer med MCR og MKS.
  3. Kartlegge fysisk aktivitet hos personer med demens og mellom ulike demenssykdommer, opp mot nasjonale og internasjonale retningslinjer for fysisk aktivitet.
  4. Kartlegge utvikling av fysisk aktivitet hos personer med demens og mulig sammenheng med progresjon av demenssykdommen.

Tilknyttede prosjekter

HUNT4 70+
AiT