Eldre personers erfaring med besøksvenn - Nasjonalt senter for aldring og helse

Avsluttet forskningsprosjekt

Eldre personers erfaring med besøksvenn

Bakgrunn

Prosjektet er et oppdrag fra Røde Kors som ønsket seg økt kunnskap om hvordan hjemmeboende eldre opplever å ha en besøksvenn fra Røde Kors. Besøkstjenesten er den største omsorgsaktiviteten i Røde Kors. Målet med besøkstjenesten er å hindre og lindre ensomhet og utenforskap blant mennesker i alle aldre gjennom regelmessig en-til-en besøk i private hjem og på institusjoner. Et utgangspunkt for dette forskningsprosjektet var at Røde Kors vet en del om hvordan de vel 10 000 frivillige opplever det å være besøksvenn. Derimot finnes det lite informasjon tilgjengelig om «besøksverter», de som mottar den frivillige tjenesten.

Hensikt

Målet med denne undersøkelsen er å styrke kunnskapsgrunnlaget om besøkstjenestens betydning for hjemmeboende personer over 80 år.

Metode

Vi har gjennomført kvalitative intervjuer med syv besøksverter. Intervjuene handlet i hovedsak om hvorfor de kontaktet tjenesten og hva de selv mener besøksvennsamværet gir dem.