Broer mellom aldrings- og funksjonshemningsfeltet - Aldring og helse

Avsluttet forskningsprosjekt

Broer mellom aldrings- og funksjonshemningsfeltet

Det er på mange områder skiller mellom feltene funksjonshemning og aldring. Det gjelder forskning, lovgivning, tiltak og forestillinger. Personer med funksjonshemning og eldre oppfattes som ulike kategorier av mennesker som har forskjellige kjennetegn og behov, og trenger ulike tiltak.

Dette på tross av at de fleste mennesker med funksjonshemning er eldre, og at antall og andel med funksjonsnedsettelser øker jo høyere opp i alder en kommer. Både ideologier, regler og praktiske tiltak bidrar til å sementere forestillinger om forskjeller, liksom disse ulike forsknings- og fagfeltene støtter opp en forskjellstenkning. De klare skillelinjene bidrar til å skape unødige forskjeller

mellom «dem» og «oss», og mellom gruppene. Eldre trenger «eldreomsorg» og mennesker med funksjonsnedsettelser trenger personlig tilretteleggelse og bistand. Fagfeltene trenger ideer, tilnærminger og nytenkning som bygger på kunnskap fra begge feltene.

Det er internasjonalt et engasjement for å se «på tvers» av feltene for å se hva en kan lære av hverandre, og få fram ideer, prosjekter og tiltak som bygger bro over kløftene mellom funksjonshemnings- og aldringsfeltet.

Blant annet ble det arrangert en konferanse i Barcelona 5.-7. mars 2009. «1st International Conference on ‘Bridging Knowledge in Long Term Care and Support’. Crossing Boundaries between Ageing and Disability.»

Prosjektets mål var å skaffe oversikt og gi kunnskap om slike overskridende perspektiver og tiltak. Metode: litteraturstudier av forskning, faglige bidrag, politiske initiativer og tiltak.