Aldring med funksjonshemning i lokal kontekst - Nasjonalt senter for aldring og helse

Avsluttet forskningsprosjekt

Aldring med funksjonshemning i lokal kontekst

Hvordan det oppleves å aldres med en funksjonshemning må ses i en sosial og kulturell kontekst. I denne kvalitative studien blant voksne (> 55 år) med funksjonshemning i to bykommuner og to mindre kommuner, fokuseres det på betydningen av lokalmiljøet hvor ulike forhold spiller inn; personens relasjoner til familie, venner og det offentlige hjelpeapparatet, holdninger til personer med funksjonshemning, deltakelse i lokalsamfunnet, fritidsaktiviteter med mer.

Undersøkelsen tar utgangspunkt i en antakelse om at det vil oppleves annerledes å aldres med funksjonshemninger i en by eller på et større sted enn på et lite. Forskning peker mot at omgivelser vil bli viktigere for personens fungering og velvære i høy alder, når helse og førlighet svekkes. Det finnes lite kunnskap om opplevd livssituasjon og livskvalitet hos eldre funksjonshemmede sett i forhold til lokal kontekst og stedstilknytning. Økt kunnskap om erfaringer med å aldres med funksjonshemning i ulike lokalsamfunn kan gi et bedre grunnlag for å tilrettelegge tjenestetilbudet slik at mennesker med funksjonsnedsettelser skal få oppleve en meningsfylt alderdom.

Metode: Kvalitative intervjuer. Utvalg: Ti personer med funksjonshemning, fire menn og seks kvinner, fra fire kommuner i Nord-Norge; to store bykommuner og to mindre kommuner.

Prosjektet, som er finansiert av Funksjonshemning og aldring ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, har en tidsramme fra 2008 til 2010. Studien foretas i nært samarbeid med gruppen for velferdsforskning ved Nordlandsforskning (NF).

Bok og skrift fra prosjektet er publisert i 2009 og arbeidet videreføres i 2010 med utarbeidelse av vitenskapelige artikler.

“Så man møter veggen mange ganger”

“Aldring med funksjonshemning – begreper, teorier og tilnærminger”