ACTIFCare - Access to timely formal care - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Avsluttet forskningsprosjekt

ACTIFCare – Access to timely formal care

Norge, ved Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse har samarbeidet med forskningsinstitusjoner i syv andre land om forskningsprosjektet «Riktige omsorgstjenester til rett tid» (Access to Timely Formal Care, ACTIFCare).

Prosjektet undersøkte tilgangen personer med demens og deres familier har til omsorgstjenester.

Et hovedmål var å utforme praksisanbefalingerfor tilgang til tjenester.

Les mer om Actifcare-prosjektet her 

Prosjektet ble ferdigstilt 1.12.2017.

Det antas at offentlige tiltak og omsorgstjenester til personer med demens som bor i eget hjem og deres pårørende kan bedre helse og livskvalitet.  Praksisanbefalinger om hvordan en kan bedre tilgangen til slike tjenester kan derfor ha betydning.  Studien undersøkte hvilke behov personer med demens og deres pårørende har, hvorfor folk bruker, eller ikke bruker omsorgstjenester, og hva som er grunnen til ulikhet i tilgang til- og bruk av helsetjenester i Europa.

Norge hadde arbeidspakke 5 (WP5) «Best practice recommendations» med  ansvar for en scoping review om intervensjoner som kan bedre tilgang til offentlige tjenester, en Delphi-prosess for å oppnå konsensus om hvilke tiltak som skulle med i praksisanbefalingene samt utforming av praksisanbefalingene. Implementering av praksisanbefalingene tilpasses hvert enkelt deltakerland gjennom nasjonale planer.

I tillegg deltok Norge i 3 av arbeidspakkene og gjorde følgende datainnsamling:

  • Samlet inn kliniske helseopplysninger på 3 tidspunkter, fra 60 personer med demens og deres pårørende i Norge til en kohortstudie av 453 dyader av pasienter/pårørende om hvordan tilgang til og bruk av helsetjenester og påvirker deres somatiske og psykiske helse (Forskning som gir opplysninger om pasienters helse)
  • Leverte informasjon om tilgjengelige tjenester i Norge
  • Gjennomførte fokusgruppeintervju med en utvalgt gruppe helsepersonell, personer med demens og deres pårørende (hhv 2-3 grupper av disse) om hvordan tilgang til og bruk av helsetjenester påvirker somatiske og psykiske helse.
  • Gjennomførte dybdeintervjuer med 4 eksperter/ beslutningstakere om helsetjenester i Norge og tilgangen til disse
  • Gjennomførte semi-strukturerte individuelle dybdeintervjuer med 10 dyader (personer med demens og deres pårørende) valgt fra de 60 som inngår i kohortstudien

Samarbeidspartnere

EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research (JPND). Disse landene deltar i tillegg til Norge: Nederland, Tyskland, Irland, Portugal, Sverige, England, Italia