Å få demensdiagnosen – et vendepunkt? - Nasjonalt senter for aldring og helse

Pågående forskningsprosjekt

Å få demensdiagnosen – et vendepunkt?

Prosjektet vil undersøke hvordan man kan bedre demensomsorgen i Norge, ved å beregne insidens av demens, finne sammenhengen mellom demensdiagnose og tjenestetilbud og oppfølgingen av personer og deres pårørende, samt utforske opplevelsen av å få en demensdiagnose for pasient og pårørende.

Bakgrunn

Demens er en av de viktigste globale helseutfordringene. Kunnskap om diagnostisering og organisering av tjenester til personer med demens vil ha stor betydning både for personen selv, deres pårørende og de som planlegger og utformer helse- og omsorgstjenestene. I Norge har vi nå fremskaffet oppdaterte tall om prevalens av demens, men mangler tall på insidens. Det vanskeliggjør dimensjonering av helsetjenestene. Samtidig er det uklart hvilke behov for tjenester den enkelte har.

Mål

Hovedmålet med prosjektet er å bedre omsorgen for personer med demens ved å gi myndigheter bedre grunnlag for planlegging av tjenester i dag og i fremtiden.

Prosjektet består av tre delstudier som skal:

  1. Fremskaffe gyldige tall for insidens av demens i Norge
  2. Undersøke betydningen av det å få en demensdiagnose for forløp, tildeling av tjenester og opplevd livskvalitet for den enkelte
  3. Innhente kunnskap om hvordan eldre med kognitiv svikt opplever å leve med en demensdiagnose og hvilke erfaringer de har med tilbudet fra kommunale tjenester og frivillige organisasjoner

Metode

Data om demensdiagnose fra prevalensstudien blant en gruppe eldre i fjerde runde av Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT4 70+) vil utgjøre baseline for insidensundersøkelsen. Ved å følge opp de friske personene fra samme utvalg i den nye undersøkelsen Aldring i Trøndelag (AiT), vil vi kunne estimere demensinsidens.

Vi vil koble informasjon om personer med demens fra HUNT4 70+ med registerdata fra Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) for å undersøke hvilke kommunale tjenester de mottar. Det vil gi informasjon om hvilke tjenestetilbud som tilbys personer med demens og hvilken betydning en dokumentert demensdiagnose har for tilgang på tjenester.

Gjennom kvalitative intervju i en undergruppe i samme populasjon vil vi få innblikk i hvordan demensdiagnosen påvirker hverdagen til pasienten og de pårørende og hvorvidt de nødvendige helse- og omsorgsbehovene blir dekket.