A-DEM Activity in dementia - needs and neuropsychiatric symptoms - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Pågående forskningsprosjekt

A-DEM Activity in dementia – needs and neuropsychiatric symptoms

God oppfølging er viktig for personer som har demens. En forutsetning for god oppfølging er utredning og diagnostisering samt kartlegging av ressurser, ønsker og behov. De første tegnene på demens er ofte vansker i daglige aktiviteter. Det er instrumentelle aktiviteter som påvirkes først.

Det å kunne fortsette med sine meningsfulle aktiviteter er viktig også for personer med demens. De som har muligheten til dette vil kanskje oppleve færre nevropsykiatriske symptomer, som for eksempel depresjon.

Vi vil gjøre følgende:

1) Evaluere de psykometriske egenskapene til skjemaene Kognitiv funksjonsinstrument (KFI) – selvrapportert og proxyrapportert

2) Beskrive funksjon og symptomer hos en kohort av personer som er utredet av fastlegen i samarbeid med hukommelsesteamet og sammenligne dem med personer som er utredet i spesialisthelsetjenesten

3) Undersøke assosiasjonen mellom det å ha lystbetonte aktiviteter i hverdagen og nevropsykiatriske symptomer i et forløp på 18 – 24 måneder, hos personer som er utredet i norske kommuner

4) Undersøke assosiasjonen mellom dekket/udekket behov for daglige aktiviteter og sosial kontakt og nevropsykiatriske symptomer i en kohort av 453 europeere med demens, som er fulgt i 1 år.