Om KVALAP

Eldre med psykiske lidelser har fått lite oppmerksomhet i kliniske studier, nasjonale retningslinjer og kvalitetsarbeid. Det er behov for mer kunnskap om denne pasientgruppen og tilbudet som gis.

Eldre med psykiske lidelser utredes og behandles i alle deler av psykisk helsevern. Døgnbehandling foregår i størst grad i alderspsykiatriske avdelinger, mens halvparten av de polikliniske kontaktene skjer henholdsvis ved alderspsykiatriske avdelinger og i andre avdelinger i psykisk helsevern. Det som kjennetegner pasientene som får behandling ved alderspsykiatriske avdelinger er høy kompleksitet og behov for bred, tverrfaglig og integrert helsehjelp. Kvalitetsregisteret for alderspsykiatri (KVALAP) fikk nasjonal status som medisinsk kvalitetsregister i januar 2022. Pasienter som utredes og behandles ved alderspsykiatriske avdelinger og poliklinikker inkluderes i registeret, med mindre pasienten reserverer seg fra å bli inkludert i registeret. Pasienter med redusert eller manglende samtykkekompetanse kan også inngå i registeret. Pårørende kan på vegne av pasienten reservere pasienten fra å inkluderes.

Formål

Formålet med KVALAP er å bidra til:

  • å bedre utredning og behandling av psykisk sykdom blant eldre
  • at pasientene får det samme tilbudet i hele landet.
  • kunnskap som stimulerer til kvalitetsforbedringsprosjekter ved sykehusene.
  • forskning om diagnostikk, risikofaktorer, forløp og behandling av psykisk sykdom hos eldre med og uten legemidler.

Dette gjøres ved å:

  • kvalitetssikre og videreutvikle utredningsverktøy for bruk til eldre med psykisk sykdom.
  • sikre at pasienter i spesialisthelsetjenesten utredes og behandles etter samme mal med strukturert innhenting av informasjon med internasjonalt anerkjente og oppdaterte utredningsverktøy over hele landet.
  • drifte et nettverk for deltagende avdelinger.
  • bidra med data for kvalitetsforbedring og planlegging av tjenester.
  • fremme klinisk og praksisnær forskning.

Reservasjon

Pasienter kan reservere seg fra å stå i registeret ved å gå til HelseNorge: Logge inn på Helsenorge – Helsenorge

Behandler kan legge inn reservasjon for pasienten i registeret. Se utfyllende informasjon i brukermanualen: Brukermanual digitalt register

Hvis en pasient ønsker å reservere seg fra deltagelse i KVALAP, kan pasient/behandler/pårørende også ta kontakt med registerledelsen ved Lene Haukland-Haugen, tlf: 97124124. Registerledelsen er ansvarlig for at opplysninger om deg slettes og skal melde tilbake til deg.

Data som allerede er inngått i analyser, eller brukt i vitenskapelige publikasjoner vil ikke kunne slettes. Disse dataene kan ikke tilbakeføres på enkeltpersoner.

Opplysninger kan overføres til utlandet som ledd i forskningssamarbeid og publisering. Dette må skje i overensstemmelse med personvernreglene i Norge og EU. De andre alderspsykiatriske avdelingene i Norge er mest aktuelle samarbeidspartnere, men i spesifikke prosjekter kan det være aktuelt at avidentifiserte data analyseres i samarbeid med internasjonale forskningsgrupper.  Prosjektleder har som oppgave å ivareta dine personvernopplysninger i denne forbindelse. Koden som knytter deg til dine personidentifiserbare opplysninger vil ikke bli utlevert.

Hva måler vi?

I KVALAP utredes den enkelte pasient med standardiserte instrumenter som kartlegger sosiale forhold, somatisk helse, psykisk helse, rusmidler, kognisjon, diagnoser i henhold til ICD-10, bruk av legemidler og behandling. Informasjon innhentes både fra pasienten selv, pårørende og helsepersonell. Registerdata sendes inn elektrotronisk.

Vedtekter

Vedtekter for KVALAP, revidert november 2019

Vedtekter for KVALAP, revidert november 2024

Fagrådsmøter

Referat fra fagrådsmøte i KVALAP, 22. mars 2022

Referat fra fagrådsmøte i KVALAP, 24. november 2022

Referat fra fagrådsmøte i KVALAP, 15.juni 2023

Referat fra fagrådsmøte i KVALAP, 9. november 2023

Hvordan informere pasienten om KVALAP

Pasienten skal informeres om sin rett til å reservere seg fra å inkluderes i registeret. Dette kan gjøres enten i innkallingsbrevet eller at behandler leverer et informasjonsskriv til pasienten. Under finner dere informasjonen om KVALAP, som må inkluderes i innkallingsbrevet og informasjonsskriv med mer utfyllende informasjon: