Tidsskrift for omsorgsforskning, 2023

Sykehjemslegers erfaringer med covid-19. En kvalitativ intervjustudie

Beboere med covid-19-sykdom på norske sykehjem hadde høy risiko for alvorlig forløp og død. Hensikten med denne studien var å utforske sykehjemslegers erfaringer med å ivareta behandlingsansvaret for beboere med covid-19 og hvordan de samarbeidet med pårørende og sykepleiere. Denne intervjustudien inkluderte ti sykehjemsleger med erfaring fra covid-19 i sykehjem fra tre av de fire helseregionene i Norge. Vi gjorde en kvalitativ innholdsanalyse av de transkriberte intervjuene. Analysen identifiserte følgende tre hovedfunn: 1) Krevende ansvar for medisinskfaglige vurderinger og avgjørelser, 2) Kommunikasjon og samarbeid med pårørende – viktig og tidkrevende, og 3) Sykepleierne – en viktig samarbeidspartner. Sykehjemslegene opplevde et krevende ansvar og utfordringer med å ivareta multimorbide og skrøpelige beboere under pandemien. Dette illustrerer behovet for gode rutiner samt lokale og nasjonale retningslinjer. Samarbeidet med erfarne og rutinerte sykepleiere ga trygghet. Sykehjemslegenes beskrivelse av følelsesmessige utfordringer under covid-19-pandemien understreker behovet for faste, kollegiale og faglige nettverk.

Forfatter(e)

Signe Gunn Julnes, Bjørn Lichtwarck, Siren Eriksen, Adelheid Hummelvoll Hillestad, Anita Nilsen, Signe Tretteteig og Anne Marie Mork Rokstad

Tilgang til artikkelen