Kritisk juss, 2022

Hvem bestemmer over seksualiteten til personer med demens på sykehjem?

Sammendrag

Seksuelle relasjoner mellom personer med demens som bor på sykehjem, kan skape utfordringer. Demenssykdommer kjennetegnes av kognitiv svikt og kan påvirke personers evne til å ta beslutninger og forstå konsekvenser. Mye tyder på at helselovgivningen ikke gir helse- og omsorgspersonell god nok veiledning når utfordringer oppstår.

I artikkelen drøftes ulike helserettslige utfordringer med utgangspunkt i et empirisk eksempel. Utfordringene omhandler de sykehjemansattes vurdering av plikt og anledning til å gripe inn i en seksuell relasjon, vurdering av frivillighet, vurdering av samtykkekompetanse og involvering av pårørende. Disse komplekse problemstillingene der ulike verdier, faglig kompetanse, menneskerettigheter, helselovgivning og straffebestemmelser må veies opp mot hverandre og ses i sammenheng, ofte av ansatte uten juridisk kompetanse, krever tiltak for å sikre en mer enhetlig tilnærming og likebehandling av personer med demenssykdom på sykehjem. Det økende antallet personer med demens i Norge krever at disse utfordringene får større juridisk oppmerksomhet, og dagens regelsett må ses i sammenheng og lovforståelsen tydeliggjøres i for eksempel faglige veiledere.

Forfatter(e)

Kjersti Wilson, Anne-Lene Egeland Arnesen, Kariann Krohne and Siren Eriksen

Tilgang til artikkelen