TID – Tverrfaglig intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved demens – og andre psykiske tilstander

Modellen går ut på at personellet som til daglig er sammen med pasienten i samarbeid med lege og eventuelt psykolog, bruker prinsipper fra kognitiv terapi og personsentrert omsorg for å komme frem til skreddersydde tiltak for den enkelte pasient.

TID ble først utviklet i praksisfeltet ved sykehjem i Rana kommune i 2007-2009. Modellen ble senere videreutviklet ved Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom (AFS) og ved alderspsykiatrisk avdeling, Sykehuset Innlandet, gjennom flere forskningsprosjekter. TID kan brukes både i sykehjem, i hjemmetjenesten og ved sykehusavdelinger for å utrede og behandle atferdsmessige og psykologiske symptomer hos personer med demens eller andre psykiske tilstander.

Gjennomføringen av TID skjer i tre faser. Disse fasene kan overlappe.

Fase 1 – utredning

Den første fasen omfatter samtaler med og undersøkelse av pasienten, pårørendesamtaler, innhenting av sykehistorie, bakgrunnsopplysninger, kartlegging av symptomer og atferd, gjerne ved bruk av et døgnobservasjonsskjema. Legen undersøker pasienten, gjennomfører en legemiddelgjennomgang og oppsummerer tidligere sykehistorie

Fase 2 – refleksjonsmøter

I fase to gjennomfører den tverrfaglige personalgruppen refleksjonsmøter (TID-møter). Gjennom systematisk refleksjon basert på kognitive terapeutiske prinsipper og prinsipper fra personsentrert omsorg kommer en frem til tiltak tilpasset den enkelte pasient. Et problem av gangen analyseres ved bruk av kognitiv problemløsningsmetode. Dette gjøres systematisk ved hjelp av fem-kolonneteknikk på tavle eller ved bruk av prosjektor der fem aspekter gjennomgås: Fakta – Tolkning – Følelser – Tiltak – Evaluering

Fase 3 – tiltak og evaluering

I tiltaks- og evalueringsfasen skal tiltakene man har kommet fram til, iverksettes og evalueres etter en forhåndsdefinert plan. Modellen er nærmere beskrevet i TID-manualen, i en kort animasjonsfilm og i en 17 minutters opplæringsfilm. Mer informasjon om modellen, med tilgang til opplæringsfilmer og manual for nedlasting, finnes på vår hjemmeside tidmodell.org.

Undervisning og opplæring

Det arrangeres to typer kurs for å lære å bruke TID i praksis. Det er TID-Basiskurset og TID-Kursholderkurset. For detaljerte opplysninger om kursene se hjemmesiden tidmodell.org.

En evidensbasert modell– forskning

Bruk av TID er kunnskapsbasert praksis. En omfattende vitenskapelig studie i 33 norske sykehjem i 2016 viste at TID var enkel å implementere. Man fant klar reduksjon av agitasjon/aggresjon hos pasienter med demens. I tillegg fant man holdepunkter for reduksjon av depressive symptomer, manglende hemninger, vrangforestillinger og bedring av livskvalitet. Erfaringer for gjennomførbarhet og nytte av modellen i en psykiatrisk avdeling er også publisert.