Strukturert miljøbehandling i demensomsorgen

En praktisk modell som med struktur og fleksibilitet ivaretar pasientens medbestemmelsesrett og personalets innflytelse.

Modellen egner seg både ved innføring av ny praksis for personsentrert omsorg, og der praksis skal videreutvikles gjennom strukturering av tiltak. Planverktøyene i Strukturert miljøbehandling sikrer gode rammer med rom for fleksibilitet ut fra pasientens behov og ressurser i miljøet.

Miljøbehandling ved demens

Demenssykdom arter seg ulikt fra person til person. De som rammes har forskjellig personlighet, ulik forhistorie og varierende evne til mestring. Derfor vil personer med demens ha behov for miljøbehandling som er individuelt tilpasset og ivaretar at den enkelte får brukt sine ressurser.

Gundersons miljøprosesser

Modellen «Strukturert miljøbehandling i demensomsorgen» bygger på Gundersons prosesser trygghet, støtte, struktur, engasjement og bekreftelse. Miljøet i seg selv betraktes som en behandling som fremmer og muliggjør positive endringer i en bestemt retning.

Trygghet – sikkerhet, skjerming, grensesetting, ivareta fysiske og medisinske behov

Støtte – se, bekrefte og oppmuntre

Struktur – fysisk og sosial struktur

Engasjement – beskjeftigelse ut fra tidligere interesser og evne til mestring

Bekreftelse – bekrefte pasientens identitet

Miljøbehandlingen tilpasses individuelt ved at det utarbeides holdningsplan for hver pasient ut fra dennes demenssykdom, personalets kjennskap til pasienten og prinsipper om brukermedvirkning.

Implementering av Strukturert miljøbehandling i demensomsorgen

Implementering forutsetter

 • Forankring i ledelsen i sykehjemmet
 • Ansvarlig pasientkontakt

Metoden inneholder

 • Undervisning om demens, nevropsykiatriske symptomer, kartlegging, personsentrert omsorg og miljøbehandling
 • Bruk av planverktøy som gir oversikt og muligheter for god planlegging.
  • Holdningsplan – individuell miljøbehandlingsplan
  • Døgnrytmeplan – oversikt over gjøremål
  • Last ned: døgnrytmeplan (docx)
  • Dags/kveldsplan – daglig ansvarsfordeling og planlegging

For pasienten er målet med metoden

 • individuelt tilpasset behandling
 • får brukt sine ressurser maksimalt
 • opprettholder selvstendighet så lenge som mulig

For personalet er målet med metoden

 • struktur for arbeidet med rammer og rom for fleksibilitet
 • å bekrefte den enkelte medarbeiders kompetanse
 • å støtte nye måter å arbeide på
 • å skape refleksjon og utvikle handlingsalternativer
 • å øke engasjement for miljøbehandling

Modellen er nærmere beskrevet i håndboken «Strukturert miljøbehandling i demensomsorgen», en håndbok som kan kjøpes fra Aldring og helse.