Aktivitetstilbud for yngre personer med demens

Personer som får en demensdiagnose før fylte 65 år, betegnes som yngre. Om lag to tredjedeler er fortsatt i arbeid når de får diagnosen. For noen vil det å fortsette i arbeid, og opprettholde kontakt med kolleger, være til stor hjelp, spesielt i den første tiden etter å ha fått diagnosen. Andre vil oppleve det som godt å kunne redusere stillingen sin, eller å slutte helt. Overgangen fra aktive arbeidsdager til en mer passiv hjemmesituasjon, kan likevel bli brå.

Mange tenkerkanskje at de er for unge til å ta del i kommunens ordinære aktiviteter for personer med demens. Flere kommuner har derfor egne tilbud for gruppen «yngre personer med demens», der deltakerne har et høyere aktivitetsnivå og får muligheter til å treffe mennesker på sin egen alder. Å holde seg i aktivitet kjennes godt i seg selv, og det kan virke positivt på demens.

Hukommelsesteamet eller koordinatoren vet hvilke tilbud som kan være aktuelle i den enkelte kommune.

Hør hvordan både pasienter og pårørende opplever sykdommen, og hva det betyr å ha et tilbud der de lærer om demens og får treffe andre i samme situasjon (27 min).

Møteplass for mestring

Kurs for yngre med demensdiagnose

Møteplass for mestring er et landsdekkende kurstilbud der personer som har fått demens før 65-års alder deltar sammen med en nær pårørende, fortrinnsvis ektefelle/partner.

Gjennom felles forelesninger, erfaringsutveksling og sosialt samvær får deltakerne informasjon, kunnskap og støtte til å håndtere en ny livssituasjon.

Evalueringene av kursene viser at Møteplass for mestring gir både personene med demens og pårørende opplevelse av økt åpenhet og innsikt i egen situasjon, kunnskap og felles forståelse for hva demens kan innebære i hverdagen.

Les om Møteplass for mestring her