Miljøarbeid og dagligliv

Tiltak for bedre helse, aktivitet og dagligliv i nærmiljø for voksne og eldre med utviklingshemning

Miljøarbeid og tjenester til personer med utviklingshemning skal utformes individuelt og etter personsentrerte prinsipper. Det vil si tilrettelegging og samhandling for at personer med utviklingshemning støttes til å ta egne valg i livet, og at ønsker, styrker, behov og rettigheter blir hørt og ivaretatt.

Målrettet miljøarbeid

Miljøarbeid er tilrettelegging for mestringsopplevelser, selvbestemmelse og selvstendighet ut fra de forutsetningene hvert enkelt individ har.

Les mer om målrettet miljøarbeid
Personsentrert omsorg

Personsentrert omsorg er en omsorgsfilosofi som handler om å ta hensyn til hvordan en person opplever sin situasjon og verden rundt seg. Omsorgen skal tilrettelegges slik at personens perspektiv på situasjonen blir ivaretatt.

Les mer om personsentrert omsorg
Temahefte om
Positiv atferdsstøtte (PAS)

Dette temaheftet gir grunnleggende kunnskap om PAS. PAS er en tilnærming som har tro på å jobbe forebyggende, og at atferd som utfordrer vil reduseres i takt med økt livskvalitet.

Last ned temahefte

Nasjonal veileder for gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming

Veilederen skal bidra til at personer med utviklingshemming og deres familier får leve gode liv i tråd med egne forutsetninger, ønsker og behov. Formålet er å bidra til kunnskapsbasert praksis, riktige prioriteringer, god samhandling og redusert uønsket variasjon i kommunene.
Les mer om nasjonal veileder for gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming
Musikk og gitar foran personer med utviklingshemning. Foto

Musikkbasert miljøbehandling

Musikkbasert miljøbehandling handler om hvordan vi integrerer musikk, sang og bevegelse i miljøarbeidet.
Les mer om musikkbasert miljøbehandling
Eldre mann gjør øvelser i stua. Foto

Fysisk aktivitet

Fysioterapeuter har laget trimvideoer for eldre personer til moderne musikk. Videoene er ikke spesielt utviklet for personer med utviklingshemning, men med individuelle tilpasninger kan de passe for de fleste av oss.

Her finner dere også undervisningsfilmer for bevisstgjøring og motivasjon til fysisk aktivitet hos eldre.
Les mer om fysisk aktivitet
fritid - maleskrin

Fritidsaktiviteter

Deltagelse i aktiviteter er viktig for alle. Fritidsaktiviteter kan bidra til å gjøre hverdagen meningsfull.

Det er viktig å oppfordre til aktivitet og aktiviteter må tilpasses individuelt etter ønsker, behov og funksjon.
Les mer om fritidsaktiviteter
Eldre mann står ved et bord og jobber praktisk. Foto

Pensjonering

Avgang fra arbeid til alderspensjon er en overgang til en ny fase i livet. Med økende alder og funksjonsfall kan det være krevende å stå i arbeid og kan være aktuelt med andre tilbud enn det arbeidstakeren har i dag.
Les mer om pensjonering

Publikasjoner

Voksne og eldre med utviklingshemning og dagens bruk av samarbeidsfora i kommunene – Hvor mange er i jobb, hvor mange mangler tilbud, og hva er alternativene?

En stor undersøkelse basert på nasjonale, anonyme registerdata for 14 800 voksne personer registrert med utviklingshemning i NAVs register for uførepensjon i Norge i 2013, finner at over halvparten ikke er registrert i arbeidsmarkedstiltak, utdanning eller i dagsenter i 2015. Rapporten handler om voksne og eldre med utviklingshemning og dagens bruk av samarbeidsfora i kommunene – Hvor mange er i jobb, hvor mange mangler tilbud, og hva er alternativene?

Les rapporten her.

Les nyhetssak om rapporten.

Eldre personer med utviklingshemning
En nasjonal kartlegging av botilbud og forekomsten
av demens- og kreftsykdommer

Kartleggingen av botilbudet til personer med utviklingshemning er en del av en større nasjonal kartlegging som Aldring og helse gjennomførte i 2008 på oppdrag fra Helsedirektoratet. Den nasjonale boligundersøkelsen ble publisert i 2010.

Les rapporten om eldre personer med utviklingshemning og kartlegging av botilbud og forekomst av demens- og kreftsykdommer her.