Urovekkende rapport fra Røde Kors om sykehjem

Mer enn halvparten av de spurte har opplevd eller vært vitne til omsorgssvikt ved norske sykehjem, ifølge en ny rapport fra Røde Kors. Dette inkluderer forsømmelse, psykisk og fysisk vold.

Manglende sosialisering og mosjon er de vanligste formene for forsømmelse som blir beskrevet. Hver andre sykehjemsbeboer som er spurt oppgir å ha opplevd eller vært vitne til vold eller forsømmelse, og mer enn hver tredje frivillige besøksvenn har mistenkt eller vært vitne til én eller flere former for forsømmelse eller vold på sykehjem.

Til de rapporterte erfaringene hører ignorering, kjefting og ydmykelse, både fra ansatte, pårørende og medbeboere. En høy andel av beboerne som har varslet, sier at de ikke har inntrykk av at varslingen har ført til forbedring av situasjonen.

– Funnene er urovekkende. Mange har det godt på norske institusjoner, men bildet vi ser har også mange dystre trekk. Det er viktig å få fram at rapporten ikke gir et utfyllende eller helhetlig bilde av norsk sykehjemspraksis. Funnene gir oss likevel innblikk i uheldige sider ved dagens eldreomsorg. Det er viktig at også disse sidene får komme frem, og at de det gjelder får dele sine erfaringer, sier generalsekretær Anne Bergh i Røde Kors.

Anne Bergh. Generalsekretær i Røde Kors fra 1. november 2022. Portrett. (Foto: Olav A. Saltbones/Røde Kors)

Må jobbe systematisk og langsiktig

– Rapporten viser noe av det Aldring og helse også opplever; at det er krevende tilstander mange steder i norsk eldreomsorg, kommenterer daglig leder ved Nasjonalt senter for aldring og helse, Kari Midtbø Kristiansen.

– Vi ser tendenser til at norske kommuner reduserer kompetansehevende tiltak, både fordi de ikke har mulighet til å la ansatte bruke tid på det, og fordi de ikke har midler til det. Når vi allerede nå ser hvilke alvorlige konsekvenser dette kan ha, mener vi det er viktig å påpeke at man ikke må «spare seg til fant». Det er nå vi virkelig bør jobbe systematisk og langsiktig med kompetanse og ressurser i norsk eldreomsorg, slik at vi blir rustet til å møte framtiden.

Bekymret nå – og for framtida

Antallet eldre i Norge vil øke i årene som kommer. Selv om det er positivt at flere lever lengre og er aktive i alderdommen, vil behovet for helse- og omsorgstjenester, spesielt blant de eldste, også øke. Å få flere kvalifiserte ansatte og redusere tidspresset deres er en tydelig anbefaling fra beboere og besøksvenner som Røde Kors har snakket med i forbindelse med rapporten. Mange beboere forteller at de holder sine behov skjult, for å ikke overbelaste helsepersonellet.  

– Et fellestrekk blant beboerne som har det bra på sykehjem, er at de føler seg sett, blir tatt på alvor og at personalet kjenner dem godt. For å få dette til må både innholdet i tjenestene og den langsiktige bemanningssituasjonen adresseres, sier Bergh.   

Mange beboere forteller at de holder sine behov skjult, for å ikke overbelaste helsepersonellet.  

– Rapporten understreker behovet for bedre varslingssystemer og oppfølging av bekymringsmeldinger, samt tiltak for å redusere tidspresset og øke bemanningen på sykehjemmene. Mange av de frivillige forteller at de har varslet sykehjemmene om kritikkverdige forhold, uten at varslingen tilsynelatende har ført til noen forbedring av situasjonen. Flere fremhever behovet for bedre varslingsrutiner og behov for oppfølging og flere tilsyn på sykehjemmene, sier Anne Bergh. 

Kari Midtbø Kristiansen, daglig leder, Aldring og helse. Foto: Martin Lundsvoll, Aldring og helse

Utrolig mye godt arbeid

Kari Midtbø Kristiansen understreker også behovet for tilstrekkelige ressurser og kompetanse. Hun framhever samtidig at gjøres utrolig mye godt arbeid i norske sykehjem, med dedikerte og engasjerte medarbeidere.

– Mange kommuner jobber godt med kompetanse til de ansatte. For eksempel har over 90 prosent av norske kommuner deltatt i det nasjonale opplæringsprogrammet Demensomsorgens- og eldreomsorgens ABC, som driftes av Nasjonalt senter for aldring og helse, sier hun.

Finnes knapt mer givende arbeid

Medarbeidere med kompetanse på hvordan de best møter eldre med demens og sammensatte behov kan i større grad bidra til å forebygge uønskede hendelser.

– De vil også i større grad kunne møte den enkelte beboer på deres premisser og ut fra deres særegne behov. Medarbeidere som har den nødvendige kompetansen for arbeidet de skal utføre er også mer tilfreds i sin arbeidssituasjon. Og er det noe vi trenger i årene som kommer så er det kompetente medarbeidere, som bruker ressursene riktig, og som har lyst til å bli værende i eldreomsorgen.

– Med tilstrekkelige ressurser og god kompetanse finnes det knapt mer interessante og givende steder å jobbe enn i eldreomsorgen, men uten disse rammefaktorene kan tilstanden bli uutholdelig, både for beboere, pårørende og ansatte. Vi må gjøre det vi kan for ikke å ende der, sier Kari.