Unge voksne med nedsatt funksjonsevne risikerer kortere levetid

Nedsatt funksjonsevne blant unge voksne gir økt risiko for å dø tidligere enn andre i samme alder. Risikoen var størst for dem som hadde alvorlig nedsatt bevegelighet eller alvorlige psykiske problemer. Dette viser resultatene fra en ny stor norsk studie av 30 000 personer, som er fulgt i over 35 år.

– Studien viser at sannsynligheten for at en 30-årig mann med funksjonsnedsettelse når 65-års alder var på 85 prosent. For menn uten slike funksjonsnedsettelser var sannsynligheten 91 prosent. Det var tilsvarende forskjeller for kvinner, sier fagsjef Ellen Melbye Langballe i Nasjonalt senter for aldring og helse. Hun er en av forskerne bak studien.

Forsker på funksjonsevne: Ellen Melbye Langballe.

– De som hadde alvorlig motorisk funksjonsnedsettelse eller alvorlige psykiske problemer, hadde lavest overlevelse, med henholdsvis kun 57 prosent og 73 prosent sannsynlighet for å nå 65-års alder, fortsetter hun.

Funksjonsnedsettelse i ung voksen alder grunnet nedsatt syn, nedsatt hørsel, motorisk funksjonsnedsettelse, fysisk sykdom, eller psykiske problemer av ulik alvorlighetsgrad viste seg også ha sammenheng med økt risiko for å dø tidligere enn andre i samme alder.

Mye kan påvirke levetiden

Mange forhold gjennom livsløpet kan påvirke levetiden. Forskjellene i overlevelse som er funnet i denne studien kan gjenspeile ulikheter i helse og levekår gjennom livet for unge voksne med nedsatt funksjonsevne sammenlignet andre i samme alder.

– Resultatene i denne undersøkelsen viser at sosiale faktorer som utdanning og arbeidsdeltagelse virker inn på overlevelse til eldre år for unge voksne med nedsatt funksjonevne. Derfor er det et behov for mer oppmerksomhet og kunnskap om mekanismene bak redusert overlevelse for unge voksne med funksjonsnedsettelser, sier Langballe.   

Sterk studie om funksjonsevne

Studien er utarbeidet av forskere ved Nasjonalt senter for aldring og helse og Folkehelseinstituttet og er publisert i  Lancet Regional Health – Europe. Denne studien om selvrapportert funksjonsevne blant 30 080 deltakere i alderen 25-44 år i Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT) ble gjennomført på midten av 1980-tallet. Det er sammenstilt med dødelighetsdata over en 35-års periode.

– Dette er en av få studier som ser på overlevelse blant unge i arbeidfør alder med funksjonsnedsettelser, og med hele 35-års oppfølging er den unik. Den høye deltakelsen i basisundersøkelsen på 89% av de inviterte er en styrke ved studien, sier Langballe.

Referanse

Ellen Melbye Langballe, Gro Gujord Tangen, Bo Engdahl, Bjørn Heine Strand (2022): Increased mortality risk for adults aged 25–44 years with long-term disability: A prospective cohort study with a 35-year follow-up of 30,080 individuals from 1984–2019 in the population-based HUNT study, The Lancet Regional Health – Europe, Volume 22, 2022, 100482, ISSN 2666-7762, https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2022.100482