Trening for personer med Alzheimer bedrer eksekutiv funksjon, men ikke andre kognitive funksjoner

Det er mye fokus på at trening er bra for helsen, som tiltak for å forebygge demens, men også for å bremse utviklingen av demens. En rekke epidemiologisk studier har vist lovende resultater, men det finnes få kliniske kontrollert studier.

I en ny studie har en finsk forskergruppe sammenlignet to typer fysisk trening, hjemmebasert og gruppebasert, med en kontrollgruppe som ikke fikk noe treningsopplegg. 210 personer med Alzheimer og deres ektefeller ble randomisert i tre grupper. Treningsgruppene trente to ganger i uken i et år, mens kontrollgruppen fikk vanlig kommunal omsorgstjeneste.

Deltakerne ble undersøkt etter 3, 6 og 12 måneder. Eksekutiv funksjon (planlegging og utføring av handlinger), målt ved klokketesten, bedret seg i løpet av 12 måneder i gruppen som fikk hjemmebasert trening og det var en signifikant forskjell i forhold til kontrollgruppen. Alle gruppene hadde forverring på de andre testene (Mini-Mental-Status og Verbal flyt), og det var ingen forskjell mellom gruppene.

Denne studien viste en relativt liten effekt på én type kognitiv test (klokketesten), som først var synlig etter 12 måneders hjemmebasert trening, og ingen effekt på de andre testene i undersøkelsen. Det var ingen statistisk signifikante effekter blant dem som fikk gruppebasert fysisk trening. Selv om effekten av fysisk trening på kognisjon ser ut til å være begrenset, kan effekt på andre områder ha betydning for livskvalitet hos personer med demens. Vi trenger flere kontrollerte studier på dette området.

Referanse

OHMAN, H., SAVIKKO, N., STRANDBERG, T. E., KAUTIAINEN, H., RAIVIO, M. M., LAAKKONEN, M. L., TILVIS, R. & PITKALA, K. H. 2016. Effects of Exercise on Cognition: The Finnish Alzheimer Disease Exercise Trial: A Randomized, Controlled Trial. J Am Geriatr Soc.