Tilbakeblikk på Demensplan 2020 – og litt om veien videre

De vil på Demensdagene se på hva som er oppnådd i perioden for det som er den andre demensplanen i rekken: Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder for Demensplan 2020 i Helsedirektoratet og Kari Midtbø Kristiansen, daglig leder i Aldring og helse i samtale. 

Helse- og omsorgsminister Bent Høie vil lansere Demensplan 2025 på Demensdagene.  

– Når vi går inn i en ny planperiode, er det alltid verdifullt å ta et lite tilbakeblikk på det som er gjort, også, sier Midtbø Kristiansen.  

Mål, tiltak og satsingsområder i Demensplan 2020 omfatter i hovedsak kommunenes ansvarsområder. Helsedirektoratet har ansvar for å iverksette utviklings- og stimuleringstiltak i planen, samt utarbeiding av veiledningsmateriell. Helsedirektoratet har også utarbeidet Nasjonal faglig retningslinje om demens, og har ansvar for oppdatering ved behov. Aldring og helse har fått ulike oppdrag fra Helsedirektoratet i forbindelse med Demensplan 2020. 

Grønnestad og Kristiansen tar utgangspunkt i de seks strategiene som lå til grunn for Demensplan 2020:

 • Økt selvbestemmelse, involvering og deltakelse
 • Mer på forebygging – det som er bra for hjertet er bra for hjernen
 • Diagnose til rett tid og tett oppfølging etter diagnose
 • Mer aktivitet, bedre mestring og avlastning
 • Pasientforløp med systematisk oppfølging og tilpassede tjenestetilbud
 • Mer forskning, kunnskap og kompetanse 
Portrett kvinne. Foto.
Prosjektleder for Demensplan 2020: Berit Kvalvaag Grønnestad. Foto: Finn Oluf Nyquist/ Helsedirektoratet

Deretter vil de se på de viktigste endringene og satsingene som har skjedd i planperioden: 

 • Det har kommet en nasjonal faglig retningslinje om demens som er førende for tjenestene til personer med demens i Norge
 • Vi har fått Norges første forekomststudie av demens; antall personer med demens i Norge
 • Fundamentet med personsentrert omsorg er styrket, blant annet gjennom en grundig og omfattende studie av behovene til personer med demens
 • Arbeidet for å sikre utredning og diagnostisering er bedret
 • Gjennom prosjektene om Systematisk oppfølging etter demensdiagnose og Tjenester til hjemmeboende personer med demens har vi fått ny kunnskap om hvordan både oppfølging og tjenester kan organiseres for å møte behovene til personer med demens og deres pårørende på en god måte
 • Lindrende behandling og omsorg har fått økt oppmerksomhet og vi har utviklet e-læring for å øke kompetansen på dette
 • Det har vært fokus på tiltak rettet mot grupper med særlige behov

Les mer om Demensplan 2020 på Helsedirektoratets nettside

Meld deg på Demensdagene her