Røde kors: Eldre med demens blant de ti mest sårbare gruppene i Norge

Røde kors mener velferdsstaten ikke favner om eldre med demens på en god nok måte. Det kommer fram i rapporten Sosial puls, om de ti gruppene med de største humanitære utfordringene i Norge i dag.

Kartleggingen er gjort i samarbeid med Statistisk sentralbyrå.

– Blant de mest sårbare gruppene i samfunnet finner vi blant annet barn som utsettes for mishandling og vold, fattige barnefamilier, personer med alvorlige psykiske lidelser og eldre med demens, skriver Røde kors på sin nettside.

Mener det mangler folk, tid og kompetanse

I rapporten stiller organisasjonen spørsmål om de store hjelpebehovene til eldre med demens blir møtt i tilstrekkelig grad.

– Både utilstrekkelig bemanning, med tilhørende tidspress, og manglende kompetanse blir beskrevet som gjennomgående problemer på en del sykehjem, står det å lese.

Daglig leder i Nasjonalt senter for Aldring og helse, Kari Midtbø Kristiansen, er glad for at Røde Kors gjennom denne rapporten trekker fram utfordringer i demensomsorgen.

– Det har gjennom mange år, og med hjelp av flere nasjonale demensplaner, vært lagt ned et systematisk og godt arbeid for å bedre omsorg og livskvalitet for personer med demens i Norge. Samtidig blir det stadig flere med demens her i landet. Vi vet at tjenestene har utfordringer med rekruttering og bemanning, sier Kristiansen.

Demenskoordinatorer og hukommelsesteam vil stå sentralt framover

Kari Midtbø Kristiansen
Opptatt av rollen til Demenskoordinatorer og hukommlesesteam i kommunene: Daglig leder i Aldring og helse, Kari Midtbø Kristiansen.

– Vi støtter at tilstrekkelig bemanning i omsorgen til personer med demens er en forutsetning for å kunne gi forsvarlige tjenester. Vi støtter også behovet for kompetanse i tjenestene. For at personer med demens skal oppleve trygghet og mestring i hverdagen, må de ansatte ha kunnskap om demens og symptomene ved demens. De må også ha kompetanse i personsentrert omsorg og kunne ta i bruk egnede miljøbehandlingstiltak for den enkelte.

Kristiansen er særlig opptatt av at demenskoordinatorer og hukommelsesteam er viktige støttespillere for personer med demens og deres pårørende i kommunene.

– Dette er en modell vi i Aldring og helse mener det er viktig å satse videre på i årene som kommer. Modellen kan også være egnet for oppfølging av andre grupper enn personer med demens, sier hun.